Door: Niek Rennenberg

Niek Rennenberg

Aan het Presidium van de gemeenteraad van Eindhoven Eindhoven, 28 juni 2022

Geacht Presidium,

In het huis-aan-huisblad Groot Eindhoven van 22 juni 2022 (week 25) staan:

 1. Aankondiging mogelijkheid tot inspreken op 28 juni 2022;
 2. Aankondiging meningsvormende vergaderingen op 5 juli 2022.

Op het RIS is inmiddels aangegeven dat de inspreekavond geen doorgang vindt naar wij aannemen, omdat zich geen insprekers hebben gemeld.

De fractie van het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven is geenszins verrast, omdat de in artikel 197 lid 3 Gemeentewet voorgeschreven openbare kennisgeving tot heden niet heeft plaatsgevonden, terwijl evenmin is voldaan aan het bepaalde van artikel 19 Gemeentewet, aangezien de leden van de raad nog niet schriftelijk zijn opgeroepen, dag, tijdstip en plaats van de vergadering niet ter openbare kennis zijn gebracht als ook de agenda en de daarbij behorende voorstellen met uitzondering van de in artikel 25, tweede lid, bedoelde stukken niet tegelijkertijd met de oproeping op een bij de openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage zijn gelegd.

Burgers van de gemeente Eindhoven hebben daardoor nog geen inzage kunnen nemen van de in de wet genoemde stukken en zijn niet volgens de wettelijk voorgeschreven wijze op de hoogte gebracht van de raadsvergadering.

In dit verband wijzen wij op de slotzin van artikel 197 lid 3 Gemeentewet:

De raad beraadslaagt over de jaarrekening en het jaarverslag niet eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving.

Volgens de kalender is de beraadslaging over de genoemde stukken gepland op 12 juli a.s. (week 28)

Dat betekent dat de voornoemde openbare kennisgevingen uiterlijk had moeten geschieden: maandag 27 juni 2022 (week 26).

niek002a

Op maandag 23 mei 2022 hebben Cor Verbeek en Niek Rennenberg namens Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven gesproken met twee collegae van de partijen die de nieuwe coalitie in Eindhoven gaan vormen

Het is een constructief opbouwend gesprek geweest waar bij wij hebben aangegeven dat ‘we’ het samen doen en dat elk besluit getoetst zou moeten worden aan de meerwaarde voor klimaatbescherming en armoedebestrijding.

Onderstaand de tekst die we hebben achtergelaten.

Standpunt Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven betreffende coalitiebesprekingen 2022, datum gesprek: 22 mei 2022 van 16.15 tot 16.45 uur.

Woordvoerders: Niek Rennenberg en Cor Verbeek.

Het Ouderen Appèl –  Hart voor Eindhoven is voorstander van een open en constructieve brede samenwerking tussen coalitie en oppositie. Als voorbeeld verwijzen we graag naar onze inbreng in de commissievergadering waarin het Initiatiefvoorstel Burgerberaad van D66 is besproken.

Een brede samenwerking is gebaat bij een open cultuur gericht op samenwerking en afstappend van de door ons de laatste jaren ervaren coalitiediscipline.

In deze vernieuwing adviseren wij een dun coalitieakkoord 2022-2026.

Een door ons geadviseerd raadsakkoord doorbreekt de coalitie-oppositie standaardstructuur en leidt tot meer dualisme en een gewenste politieke vernieuwing enerzijds en nauwere samenwerking tussen alle betrokken partijen anderzijds. Waarbij ook aandacht geschonken wordt aan de rol van de griffie in deze nieuwe samenwerking.

Een raadsakkoord zal ertoe leiden dat de positie van de raad wordt versterkt, omdat er meer partijen meedoen met besturen. Voor meer informatie over raadsakkoorden verwijzen we graag naar het document ‘Een routekaart voor raadsakkoorden’.

We geven ter overdenking mee:

 • De oprichting van een seniorenadviescommissie, nu het aantal ouderen in Eindhoven toeneemt is het goed met de ouderen te praten in plaats van over de ouderen beslissingen te nemen.
 • Te onderzoeken of gratis openbaar vervoer een substantiële bijdrage levert aan de vermindering van de CO2 uitstoot.

De nieuwe coalitie zal het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven aan haar zijde vinden daar waar in concreet waarneembare besluitvorming die ook zichtbaar uitgevoerd wordt aandacht wordt besteed aan:

 • Sociale rechtvaardigheid en het bestrijden van ongelijkheid;
 • Seniorvriendelijke voorzieningen in de hele stad;
 • Betaalbare verduurzaming voor alle inwoners die ten goede komt aan alle wijken.

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven adviseert brede samenwerking te zoeken en bij elk besluit dat in voorbereiding is te toetsen of het een positieve bijdrage levert aan enerzijds de verduurzaming van onze stad en anderzijds het bestrijden van de oplopende ongelijkheid tussen inwoners van onze stad. Dit zijn naar ons idee de twee pijlers waarop het nieuwe beleid wordt gebouwd.

Ouders met een bijstandsuitkering kunnen financieel in de problemen raken als een van hun kinderen 18 jaar oud wordt. Daarom heb ik het college de volgende vragen gesteld.

Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven

Betreft: artikel in het Eindhovens Dagblad, klap voor minima als kind 18 wordt

Eindhoven, 31 mei 2022

Geachte College,

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven heeft kennisgenomen van de het bericht ‘Klap voor minima als kind 18 wordt’ van Peter Vogels in het Eindhovens Dagblad dd 28 mei 2022.

Zoals ook u bekend is zijn huishoudens met lage inkomens een kwetsbare groep. Naast de stress die de zorg voor het dagelijks overleven met zich meebrengt kenmerkt de kwetsbaarheid zich onder andere door het niet op de hoogte zijn van bestaande wet –en regelgeving en een grote afstand tussen de systeemwereld van een bureaucratische overheid en de leefwereld van betrokkenen.

In dit geval betreft het de problematiek rondom de juiste informatieverschaffing aan ouders en kinderen die te maken krijgen met het wegvallen of juist in beeld komen van inkomsten en uitgaven die zich voordoen als een kind 18 jaar wordt. Zo vallen dan kinderbijslag en kindgebonden budget als inkomen weg en komen daarvoor als extra uitgaven eigen ziektekostenverzekering en schoolgeld voor bijvoorbeeld een mbo-opleiding voor in de plaats.

Vanuit de schuldhulpverlening wordt nu ook op de rode knop gedrukt, de overheid is nu aan zet om de informatievoorziening aan betrokkenen meer aandacht te geven en beter af te stemmen op de betrokken ouders en hun kinderen

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

 1. Hoeveel gezinnen hebben in Eindhoven in het schooljaar 2021-2022 te maken gehad met inkomstendaling vanwege het feit dat een thuiswonend kind 18 jaar werd?
 2. Op welke wijze controleert uw college of betrokken gezinnen op tijd de juiste informatie hebben ontvangen omtrent de inkomstendaling die hen te wachten staat?
 3. Op welke wijze denkt uw college in deze een actievere houding ten opzichte van de begeleiding van en informatieverstrekking aan betrokken gezinnen aan de dag te kunnen leggen en vanaf wanneer gaat u zich in deze actiever opstellen?
 4. Welke stappen zet u in uw contact met onderwijsinstellingen en betrokken jongeren om het voortijdig afbreken van een (mbo)opleiding te voorkomen doordat jongeren of hun ouders het schoolgeld niet meer kunnen betalen?
 5. Bent u het met het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven eens dat ouders die in de (financiële) problemen dreigen te komen als kinderbijslag en kindgebonden budget wegvallen, als hun kind 18 jaar wordt actief en doeltreffend door de gemeente dienen te worden ondersteund? Zo ja, hoe ziet die actieve en doeltreffende ondersteuning er nu concreet uit? Zo nee, waarom niet?
 6. Bent u het met het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven eens dat in onze regio die prat gaat op haar innovatieve economische groei voorkomen moet worden dat jongeren uit huishoudens met lage inkomens vanwege het bereiken van de 18-jarige leeftijd en de financiële consequenties die dat met zich meebrengt hun (mbo) opleiding moeten beëindigen? Zo nee, waarom niet?

Wij kijken uit naar uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Niek Rennenberg, raadslid,

Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Hoeveel gezinnen hebben in Eindhoven in het schooljaar 2021- 2022 te maken
gehad met inkomstendaling vanwege het feit dat een thuiswonend kind 18 jaar
werd?
Wij kunnen niet aangeven hoeveel gezinnen in Eindhoven – door het bereiken van de
leeftijd van 18 jaar van een kind – te maken hebben gehad met een inkomstendaling,
omdat de financiële situatie per gezin verschilt.
Enerzijds hebben gezinnen waarvan een kind 18 jaar wordt te maken met het wegvallen
van de kinderbijslag en – afhankelijk van de inkomenssituatie – het kindgebonden
budget.
Anderzijds is een kind vanaf de 18de verjaardag volgens de wet financieel zelfstandig.
Verantwoordelijkheden verschuiven dan van de ouder naar het kind. Kinderen kunnen
vanaf dat moment ook beschikken over eigen inkomsten, bijvoorbeeld via een
studiefinanciering of een tegemoetkoming in de schoolkosten. Vanaf die leeftijd kunnen
Inboeknummer 22bst009122
zij ook toeslagen aanvragen, en een eigen inkomen genereren uit werk, bijvoorbeeld via
een bijbaan.
Soms lukt het niet om een studie te combineren met een bijbaan. Denk aan studenten
die een chronische ziekte of lichamelijke/geestelijke beperking hebben. Deze studenten
kunnen, wanneer zij 18 jaar zijn, een beroep doen op de regeling ‘Studietoeslag’.
Hiermee geeft de gemeente een steuntje in de rug om toch de opleiding te kunnen
volgen. Zie: www.eindhoven.nl/studietoeslag
Het is redelijk om als ouder financiële afspraken te maken met het kind dat 18 jaar wordt.
Denk bijvoorbeeld aan het stoppen met zak- en kleedgeld. Ook kan het kind bijdragen in
de woonkosten door middel van kostgeld. Hier ligt voor ouders een kans om de
financiële zelfstandigheid van hun kind verder te bevorderen. Het Nibud heeft op haar
website een hoofdstuk gewijd aan kostgeld.
Kortom, in algemene zin kan er niet gesteld worden dat er een inkomensdaling optreedt
vanaf het moment dat een kind 18 jaar wordt. Het is afhankelijk van de individuele
situatie van het gezin.


2. Op welke wijze controleert uw college of betrokken gezinnen op tijd de juiste
informatie hebben ontvangen omtrent de inkomstendaling die hen te wachten
staat?
Wij controleren niet of betrokken gezinnen op tijd de juiste informatie hebben ontvangen.
Wel ondernemen we activiteiten om te voorkomen dat inwoners in de financiële
problemen komen. Conform het Beleidsplan Armoede en Schulden 2020-2024 ‘een
nieuw gezamenlijk perspectief’ spelen we in op life events zoals ‘18 jaar worden’, richten
we ons op preventie aan jongeren en starten we dit najaar met financiële voorlichting op
scholen. Ook informeren we inwoners via de verschillende geldspecials in Groot
Eindhoven en via social media campagnes over verschillende regelingen en
voorzieningen, hulpmogelijkheden en wat te doen wanneer kinderen bijna 18 worden
(Geldkrant | Gemeente Eindhoven).


3. Op welke wijze denkt uw college in deze een actievere houding ten opzichte van de
begeleiding van en informatieverstrekking aan betrokken gezinnen aan de dag te
kunnen leggen en vanaf wanneer gaat u zich in deze actiever opstellen?
Zie antwoord vraag 2.


4. Welke stappen zet u in uw contact met onderwijsinstellingen en betrokken jongeren
om het voortijdig afbreken van een (mbo)opleiding te voorkomen doordat jongeren
of hun ouders het schoolgeld niet meer kunnen betalen?
In de literatuur is er geen causaal verband te vinden tussen het niet kunnen betalen van
het schoolgeld en voortijdig schooluitval. Ook hebben wij navraag gedaan bij het Summa
college. Bij hen zijn geen situaties bekend waarbij jongeren uitvallen omwille van het niet
betalen van het schoolgeld. Daarnaast geeft het Summa aan dat voor dit soort gevallen
een MBO noodfonds is ingericht.
Kansengelijkheid is een belangrijk onderwerp in de Lokale Educatieve agenda in
Eindhoven. Samen met verschillende LEA-partners wordt gewerkt aan verschillende
Inboeknummer 22bst00912
3
speerpunten, waaronder het tegengaan van voortijdig schooluitval.


5. Bent u het met het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven eens dat ouders die in de
(financiële) problemen dreigen te komen als kinderbijslag en kindgebonden budget
wegvallen, als hun kind 18 jaar wordt actief en doeltreffend door de gemeente
dienen te worden ondersteund? Zo ja, hoe ziet die actieve en doeltreffende
ondersteuning er nu concreet uit? Zo nee, waarom niet?
Hier zijn wij het mee eens. Alle inwoners die zich zorgen maken over hun geldzaken
kunnen geholpen worden bij de Werkplaats Financiën XL en WIJeindhoven. Op basis
van hun individuele situatie en hun hulpvraag wordt maatwerk geleverd, ook als het gaat
over het wegvallen van de kinderbijslag en het kindgebonden budget..


6. Bent u het met het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven eens dat in onze regio die
prat gaat op haar innovatieve economische groei voorkomen moet worden dat
jongeren uit huishoudens met lage inkomens vanwege het bereiken van de 18-
jarige leeftijd en de financiële consequenties die dat met zich meebrengt hun (mbo)
opleiding moeten beëindigen? Zo nee, waarom niet?
Ja, we zijn van mening dat voortijdig schooluitval van iedere jongere voorkomen moet
worden, ongeacht de oorzaak. Voortijdig schooluitval is een bedreiging voor de
ontwikkeling en de toekomst van kinderen. Reden dat onderwijs, gemeente en sociale
partners hier intensief op inzetten. En daar blijft het niet bij. We lichten graag Moedige
Dialoog Eindhoven uit, de publiek-private samenwerking die is ontstaan uit het
Innovatielab Armoede & Schulden. Waarbij bedrijfsleven, kennisinstellingen, het sociale
domein en ervaringsdeskundigen activiteiten ontplooien om de generatieoverdracht van
armoede en schulden te voorkomen.


Eindhoven, 28 juni 2022

 

Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven Betreft: studenten die in financiële problemen komen door hoge energieprijzen Eindhoven, 14 juni 2022

Geachte College,

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven heeft via de media kennisgenomen van de problematiek waarmee veel studenten in Eindhoven op dit moment worstelen, c,q, in de toekomst te maken krijgen.

Door de hoge energieprijzen komt menig student in de financiële problemen. Nu blijkt het zo te zijn dat zij niet in aanmerking komen voor de financiële steun die andere inwoners met een kleine beurs in onze stad wel krijgen.

Uit onderzoek blijkt dat financiële problemen leiden tot stress. Stress is een negatieve emotie die studieresultaten negatief beïnvloedt, waardoor de kans bestaat dat studenten meer tijd nodig hebben om hun studie af te ronden, waardoor ze met een nog hogere schuldenlast hun intrede op de arbeidsmarkt doen.

Erger is het feit dat studenten zullen besluiten, vanwege hun (te verwachten) slechte financiële situatie, te stoppen met hun studie.

Te verwachten valt dat een aantal aankomende studenten vanwege de problematiek zal besluiten niet aan een studie te beginnen.

In een regio als de onze, die zit te springen om hoogopgeleid personeel is dit een ongewenst bijeffect.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

 1. Hoeveel studenten lopen de kans de komende maanden in de financiële problemen te komen door verhoogde energieprijzen? Als u het antwoord niet weet bent u dan bereid om op korte termijn hier onderzoek naar te doen en de raad op de hoogte te brengen van uw bevindingen? Zo nee, waarom niet?
 2. Op welke wijze gaat u betrokken studenten informeren over alle mogelijkheden die de gemeente Eindhoven ter ondersteuning biedt aan inwoners die in financiële problemen raken?
 3. Welke concrete maatregelen gaat u nemen om het ongewenste neveneffect, namelijk studenten stoppen of beginnen zelfs niet aan hun studie te voorkomen c.q. te verkleinen? Bent u bereid hier onderzoek naar te doen en de raad op de hoogte te brengen van uw bevindingen? Zo nee, waarom niet.
 4. Bent u het met het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven eens dat alle inwoners van Eindhoven het recht hebben om door de gemeente ondersteund te worden op het moment dat dat nodig is? Zo nee, waarom niet?
 5. Bent u het met het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven eens dat het uitsluiten van een bepaalde groep inwoners, in dit geval studenten met een klein inkomen, van een landelijke ondersteuningsmaatregel voor inwoners met een klein inkomen ongewenst is en leidt tot ongelijke behandeling die bij wet verboden is? Zo nee, waarom niet?

 

Wij kijken uit naar uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Niek Rennenberg, raadslid,

Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven

Van het raadslid N. Rennenberg over 'Politiek niet geïnformeerd'

Antwoord van burgemeester en wethouders

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven stelt vast dat de aan haar, bij wet,
opgedragen rollen, vastgelegd in het Huis van Thorbecke, te weten de
vertegenwoordigende rol, de kaderstellende rol en de controlerende rol in onze stad,
soms moelijk tot uitvoering komen.
Wij stellen vast dat u zich niet houdt aan deze, bij wet bepaalde, afspraak, waardoor u
niet alleen een slecht signaal afgeeft aan ons als raad, maar ook aan de burgers van
onze stad en in dit geval ook aan het provinciebestuur.
In voorliggend geval kon de provincie niet goed controleren of taken op het vlak van
vergunningen en handhaving door u worden uitgevoerd.
Reeds op 21 februari 2022 schreef de provincie aan u een brief die er niet om loog:
‘Gelet op de aard van de tekortkomingen en om de inhoudelijke verbeterpunten tijdens
de beoordelingsronde in 2021 is dit voor ons onvoldoende aanleiding om af te zien van
een interventie, gericht op structurele verbeteringen om herhaling in de toekomst te
voorkomen.’
En verder: ‘Wij gaan ervan uit dat u uw raad nadrukkelijk informeert over de inhoud van
deze brief.’
Nu twee maanden verder wordt de raad van Eindhoven niet door u, zoals werd
gevraagd, maar door de media geïnformeerd.


Dit brengt ons tot de volgende vragen:


1 Raadsvragen
1. Wanneer is deze brief in uw collegevergadering besproken?.

2. Wanneer en waarom heeft u ervoor gekozen de raad niet onmiddellijk op de.hoogte te stellen van de inhoud van deze brief?

3. Wat maakt dat twee maanden na ontvangst de raad nog niet door u is
geïnformeerd over de inhoud van deze brief?

4. Op welke wijze gaat u er voor zorgen dat in de toekomst herhaling wordt
voorkomen?
Inboeknummer 22bst007172

5. Wanneer en hoe gaat u er concreet voor zorgen dat de provincie niet zal
besluiten tot ingrijpen en taken van het college gaat overnemen op kosten vande gemeente?

6. Zijn er in de zeer nabije toekomst nog meer van dit soort gevallen te
verwachten? Of anders gezegd: welke lijken komen er nog uit de kast voordat
het nieuwe college wordt geïnstalleerd?

Eindhoven, 25 april 2022.

Antwoord van burgemeester en wethouders


1. Wanneer is deze brief in uw collegevergadering besproken?
Op 26 april 2022

2. Wanneer en waarom heeft u ervoor gekozen de raad niet onmiddellijk op de
hoogte te stellen van de inhoud van deze brief?
De gemeenteraad wordt normaliter op een tweetal momenten in het jaar geïnformeerd
over de beleidscyclus vergunningen, toezicht en handhaving. In afstemming met de
provincie vonden wij het moment waarop u geïnformeerd wordt over het jaarverslag
2021 het meest natuurlijke moment. Overigens is dit onderwerp en de strekking van het
actief toezicht door de provincie eerder onder uw aandacht gebracht in de
raadsinformatiebrief Vaststelling Overdrachtsdossier college 2022 van 13 april 2022.
Overigens hebben wij u over deze zaak op 21 april met een collegebrief geïnformeerd.

3. Wat maakt dat twee maanden na ontvangst de raad nog niet door u is
geïnformeerd over de inhoud van deze brief?
Zie antwoord vraag 2

4. Op welke wijze gaat u er voor zorgen dat in de toekomst herhaling wordt
voorkomen?
Op ambtelijk niveau worden er eind mei afspraken gemaakt met de provincie om
herhaling te voorkomen. Concreet betekent dit dat 1 december voorafgaand aan het jaar
waarvoor het uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld de uiterste datum is waarop
vastgesteld beleid een vertaling kan krijgen in het uitvoeringsprogramma. Daarnaast zal
uw gemeenteraad een besluit moeten nemen het huidige vergunningen, toezicht en
handhavingsbeleid te continueren, omdat nieuw vergunningen, toezicht en
handhavingsbeleid onder vigeur van de Omgevingswet niet eerder dan 1 januari 2023
van kracht kan worden.
Inboeknummer 22bst007173

5. Wanneer en hoe gaat u er concreet voor zorgen dat de provincie niet zal
besluiten tot ingrijpen en taken van het college gaat overnemen op kosten van
de gemeente?
Zie antwoord vraag 4

6. Zijn er in de zeer nabije toekomst nog meer van dit soort gevallen te
verwachten? Of anders gezegd: welke lijken komen er nog uit de kast voordat
het nieuwe college wordt geïnstalleerd?
Wij betreuren uw woordkeus in dezen.
Om de hoogst mogelijke transparantie te betrachten hebben wij dit jaar juist gekozen om
u per beleidsveld te informeren in het eerder genoemde Overdrachtsdossier. Dit dossier
is nog nooit eerder op deze wijze aan u aangeboden. In het dossier staan alle bij ons
bekende onderwerpen benoemd, waarmee het nieuwe college bekend dient te zijn en
die van het nieuwe bestuur aandacht vragen.

Eindhoven, 10 mei 202

Advies aan de collegeonderhandelaars in Eindhoven.

Is Eindhoven klaar voor de toekomst?

Welcome to Brainport Mainport, economic centre of the Netherlands en niet te vergeten GroenLinks, PvdA, D66 en CDA welkom in het andere Eindhoven.

In het economisch centrum van onze stad bruist het van de activiteiten, wordt er goed verdiend. Zo goed zelfs dat de vijf hoogste salarissen in dit ‘wonderland’ samen meer per maand verdienen dan alle inwoners van de wijk Tivoli samen. Naast ‘wonderland’ Eindhoven, dat prat gaat op sociaal en eerlijk zijn, ken ik vooral de keerzijde van de medaille.

Wat betreft sociaal en eerlijk kan ik u meedelen dat er in Eindhoven duizenden kinderen opgroeien in armoede, dat er duizenden inwoners zijn tussen de 16 en 65 jaar die als laaggeletterden niet wijs raken uit brieven of voorlichting van bijvoorbeeld de gemeente, dat kinderen met laagopgeleide ouders grote kans lopen om bij een gelijke CITO-score systematisch een lager schooladvies te krijgen dan klasgenoten met een hoog opgeleide ouder of ouders en dat mijn student Joris van Dijk sneller een passende stageplek heeft gevonden dan zijn klasgenoot Saïd Hassani. Daarbij komt dat het aantal dak -en thuislozen toeneemt.

Verder zien we in het Eindhoven anno nu, dat de levensverwachting van Eindhovenaren die leven in armoede ongeveer 7 jaar lager ligt dan de Eindhovenaren die wel profiteren van al dat moois van het ‘economic centre of the Netherlands’. En als klap op de vuurpijl leven ze ook nog eens ongeveer 15 jaar ongezonder, waardoor zij meer dan de ‘happy few’ de gevolgen van onze afkalvende zorg ervaren.

Ik spreek hier de wens uit dat de onderhandelaars van de nieuwe coalitie in Eindhoven voldoende aandacht besteden aan het oplossen van bovengenoemde problemen.

Want zoals Bertold Brecht het al in 1968 treffend verwoordde: „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.“

Niek Rennenberg,

raadslid Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven

Inbreng Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven: commissievergadering 10 mei 2022, Commissiekamer,, 16.30-18.00 uur, Programma 2. Initiatiefvoorstel Burgerberaad: Laat inwoners meebeslissen over de toekomst van de stad! (D66). Spreker: Niek Rennenberg. Eindhoven, 25 april 2022

Voorzitter,

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven is van mening dat het initiatiefvoorstel ‘Burgerberaad: laat inwoners meebeslissen over de toekomst van de stad’ past in de ambities van Eindhoven om samen met inwoners de stad te blijven ontwikkelen en te experimenteren met nieuwe vormen en manieren van zeggenschap.

Wij steunen dan ook dit voorstel, temeer ook omdat wij van mening zijn dat burgerberaad kan bijdragen aan het herstel van geloof en vertrouwen van de inwoners in de politiek. Iets wat hard nodig is gezien de opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

 

Teleurgesteld is het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven in de reactie van het college op dit initiatiefvoorstel. Wij citeren: ‘kan het college van B en W het Initiatiefvoorstel ‘Burgerberaad: laat inwoners meebeslissen over de toekomst van de stad’ op dit moment nog niet omarmen. Wij onderschrijven de geest van het voorstel en de ambitie om diverse inwoners breed en op innovatieve manieren te blijven betrekken.’

Letterschijterij van het college noemen wij dit, hier koopt de inwoner van Eindhoven niks voor.

Wij roepen dan ook vooral het nieuwe college op om op creatieve wijze de benodigde financiën te vinden en oh ja, als u toch bezig bent is ons advies om naast een dagvergoeding indien nodig ook kinderopvang te regelen voor de deelnemers.

Voorzitter, er wordt lokaal en nationaal al lang gesproken over het belang van noodzakelijke vernieuwing in de politiek. Burgerberaden kunnen zo’n vernieuwing zijn.

En laat ons eerlijk zijn voorzitter. Na de mislukte poging van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Alexander Pechthold in 2006 vanwege het vallen van de regering en vandaag zijn er zowel internationaal als nationaal goede voorbeelden ontwikkeld waar wij in Eindhoven van kunnen leren.

Zo kenden Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Schotland en het Verenigd Koninkrijk de afgelopen twee jaar nationale klimaatburgerberaden.

Ga leren door te doen adviseerde de pas overleden voormalige Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer en dat kan door onder andere ook te kijken naar Steenwijkerland, Zeist en Amsterdam.

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven wil graag met u allen burgerberaden in Eindhoven verwezenlijken.

Tenslotte raden wij iedereen aan om het boek ‘Nu is het aan ons, oproep tot echte democratie’ van de filosofe Eva Rovers te lezen.

Eindhoven staat onder verscherpt toezicht. Politiek niet geïnformeerd

Eindhoven staat onder ‘actief’ toezicht omdat de provincie niet goed kan controleren of taken op het vlak van vergunningen en handhaving worden uitgevoerd.

Gemeenten zijn verplicht te laten zien wat nodig en beschikbaar is om vergunningen te verlenen, toezicht te houden en eventueel op te treden. Ze doen dat in een beleidsplan, uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag. De provincie Noord-Brabant controleert sinds 2013 of Brabantse gemeenten de taken goed uitvoeren.

Vorig jaar constateerde de provincie dat Eindhoven te laat was met het uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag. Het jaarverslag over 2020 was bovendien onvolledig. Een gebrek aan tijd door de coronacrisis en een groot aantal vergunningaanvragen, gaf Eindhoven destijds als reden. De gemeente kreeg een waarschuwing en het verzoek om maatregelen te treffen.

En dit jaar komt de provincie tot de conclusie dat het uitvoeringsprogramma wederom te laat is afgerond en dat er geen actueel beleidsplan meer is. Ter vergelijking: vorig jaar jaar was Loon op Zand de enige Brabantse gemeente zonder actueel beleidsplan. Een provinciewoordvoerder bevestigt dat Eindhoven een uitzondering vormt.

Eindhoven zegt met het uitvoeringsprogramma en beleidsplan te wachten tot de invoering van de omvangrijke Omgevingswet die al een paar keer is uitgesteld. De Omgevingswet bundelt en moderniseert allerlei regels over volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. De huidige invoerdatum is 1 januari 2023.

De provincie neemt geen genoegen met de afwachtende houding van de gemeente Eindhoven. ‘Gelet op de aard van de tekortkomingen en de inhoudelijke verbeterpunten tijdens de beoordelingsronde in 2021 is dit voor ons onvoldoende aanleiding om af te zien van een interventie, gericht op structurele verbeteringen om herhaling in de toekomst te voorkomen’, staat in een brief die de provincie op 21 februari naar Eindhoven stuurde. ‘Wij gaan ervan uit dat u uw raad nadrukkelijk informeert over de inhoud van deze brief’, schrijft de provincie bovendien.

Op de vraag waarom dat niet is gebeurd, laat een gemeentewoordvoerder weten dat het jaarverslag over vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH) volgende week op de vergaderagenda van het college van burgemeester en wethouders staat. ,,Er komt daarna een brief aan de gemeenteraad waarin we ingaan op de brief van de provincie.”

Als Eindhoven er niet in slaagt de achterstand in te lopen, moet het college van burgemeester en wethouders op het matje komen. De provincie hoopt dat dat niet nodig is: ‘Wij hebben de verwachting dat u erin slaagt om dat scenario te voorkomen’, staat in de brief.

In het uiterste geval kan de provincie ingrijpen en taken overnemen, op kosten van de gemeente.

Bron: MARK WIJDEVEN (ED)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Inbreng Ouderen Appèl –
Hart voor Eindhoven: commissievergadering 12 april 2022, Raadsvoorstel Gevolgen bouwkosten ontwikkeling voor onderwijshuisvesting. Spreker: Niek Rennenberg.

Voorzitter,
Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven is van mening dat talentontwikkeling een belangrijke rol speelt in alle vormen van onderwijs. Vooral voor een kennisintensieve regio als de onze is het van het grootste belang dat leerlingen, studenten en cursisten Leven Lang Ontwikkelen in een uitdagende leeromgeving hun talenten verder vorm kunnen geven. Wij kunnen dan ook instemmen met de voorstellen die nu aan ons gepresenteerd worden. Wel willen wij onze zorgen met u delen.

Voorzitter,
Bij talentontwikkeling past een leeromgeving die voldoet aan de benodigde omstandigheden. En hiermee komen we meteen in een soort crisismanagement, vanwege de snel oplopende kosten van bijna alle materialen die we kunnen bedenken.
Ga er maar aanstaan in deze onzekere tijden, zeker geen gemakkelijke klus. Dus is onze vraag aan de wethouder of het wel te garanderen is dat de nu beraamde kosten in de nabije toekomst niet flink zullen stijgen? Hebt u bij tegenvallers een ‘plan B’? En wethouder welke minimale onderwijskundige eisen blijven van kracht bij toekomstige bouwactiviteiten van scholen, ook als we de prijzen nog verder zien oplopen?
Wij wensen alle betrokken collegae veel wijsheid en succes in de toekomst.

Vandaag, 21 april 2022, viert de Stichting Ervaring die Staat haar tienjarig bestaan

De Stichting zet zich in voor begeleiding en-ondersteuning voor de dak -en thuislozen in Eindhoven. Ik kom al jarenlang regelmatig bij deze geweldige organisatie. Als docent burgerschapskunde heb ik in november 2021 cursus gegeven aan een groep deelnemers over politieke besluitvorming, inclusief een bezoek aan het gemeentehuis met een gesprek met wethouder Stijn Steenbakkers.

Een nieuw project steelt mijn hart en vandaar dat ik dat sponsor. De Groene sector is de sector waar veel handjes nodig zijn en de mogelijkheden kunnen worden opgeraapt om een stapje verder te zetten in je eigen ontwikkeling.

Niek Rennenberg

Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven Betreft: artikel in het ED van 21 april 2022 Politiek niet geïnformeerd Eindhoven staat onder verscherpt toezicht. Eindhoven, 25 april 2022

Geachte College,

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven stelt vast dat de aan haar, bij wet, opgedragen rollen, vastgelegd in het Huis van Thorbecke,  te weten de vertegenwoordigende rol, de kaderstellende rol en de controlerende rol in onze stad, soms moelijk tot uitvoering komen.

Wij stellen vast dat u zich niet houdt aan deze, bij wet bepaalde, afspraak, waardoor u niet alleen een slecht signaal afgeeft aan ons als raad, maar ook aan de burgers van onze stad en in dit geval ook aan het provinciebestuur.

In voorliggend geval kon de provincie niet goed controleren of taken op het vlak van vergunningen en handhaving door u worden uitgevoerd.

Reeds op 21 februari 2022 schreef de provincie aan u een brief die er niet om loog:

‘Gelet op de aard van de tekortkomingen en om de inhoudelijke verbeterpunten tijdens de beoordelingsronde in 2021 is dit voor ons onvoldoende aanleiding om af te zien van een interventie, gericht op structurele verbeteringen om herhaling in de toekomst te voorkomen.’

En verder: ‘Wij gaan ervan uit dat u uw raad nadrukkelijk informeert over de inhoud van deze brief.’

Nu twee maanden verder wordt de raad van Eindhoven niet door u, zoals werd gevraagd, maar door de media geïnformeerd.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

 1. Wanneer is deze brief brief in uw collegevergadering besproken?
 1. Wanneer en waarom heeft u ervoor gekozen de raad niet onmiddelijk op de hoogte te stellen van de inhoud van deze brief?
 1. Wat maakt dat twee maanden na ontvangst de raad nog niet door u is geïnformeerd over de inhoud van deze brief?
 1. Op welke wijze gaat u er voor zorgen dat de toekomst herhaling wordt voorkomen?
 1. Wanneer en hoe gaat u er concreet voor zorgen dat de provincie niet zal besluiten tot ingrijpen en taken van het college gaat overnemen op kosten van de gemeente?
 1. Zijn er in de zeer nabije toekomst nog meer van dit soort gevallen te verwachten? Of anders gezegd: welke lijken komen er nog uit de kast voordat het nieuwe college wordt geïnstalleerd?

Wij kijken uit naar uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Niek Rennenberg, raadslid,Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven