Door: Niek Rennenberg

Van het raadslid N. Rennenberg over 'Politiek niet geïnformeerd'

Antwoord van burgemeester en wethouders

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven stelt vast dat de aan haar, bij wet,
opgedragen rollen, vastgelegd in het Huis van Thorbecke, te weten de
vertegenwoordigende rol, de kaderstellende rol en de controlerende rol in onze stad,
soms moelijk tot uitvoering komen.
Wij stellen vast dat u zich niet houdt aan deze, bij wet bepaalde, afspraak, waardoor u
niet alleen een slecht signaal afgeeft aan ons als raad, maar ook aan de burgers van
onze stad en in dit geval ook aan het provinciebestuur.
In voorliggend geval kon de provincie niet goed controleren of taken op het vlak van
vergunningen en handhaving door u worden uitgevoerd.
Reeds op 21 februari 2022 schreef de provincie aan u een brief die er niet om loog:
‘Gelet op de aard van de tekortkomingen en om de inhoudelijke verbeterpunten tijdens
de beoordelingsronde in 2021 is dit voor ons onvoldoende aanleiding om af te zien van
een interventie, gericht op structurele verbeteringen om herhaling in de toekomst te
voorkomen.’
En verder: ‘Wij gaan ervan uit dat u uw raad nadrukkelijk informeert over de inhoud van
deze brief.’
Nu twee maanden verder wordt de raad van Eindhoven niet door u, zoals werd
gevraagd, maar door de media geïnformeerd.


Dit brengt ons tot de volgende vragen:


1 Raadsvragen
1. Wanneer is deze brief in uw collegevergadering besproken?.

2. Wanneer en waarom heeft u ervoor gekozen de raad niet onmiddellijk op de.hoogte te stellen van de inhoud van deze brief?

3. Wat maakt dat twee maanden na ontvangst de raad nog niet door u is
geïnformeerd over de inhoud van deze brief?

4. Op welke wijze gaat u er voor zorgen dat in de toekomst herhaling wordt
voorkomen?
Inboeknummer 22bst007172

5. Wanneer en hoe gaat u er concreet voor zorgen dat de provincie niet zal
besluiten tot ingrijpen en taken van het college gaat overnemen op kosten vande gemeente?

6. Zijn er in de zeer nabije toekomst nog meer van dit soort gevallen te
verwachten? Of anders gezegd: welke lijken komen er nog uit de kast voordat
het nieuwe college wordt geïnstalleerd?

Eindhoven, 25 april 2022.

Antwoord van burgemeester en wethouders


1. Wanneer is deze brief in uw collegevergadering besproken?
Op 26 april 2022

2. Wanneer en waarom heeft u ervoor gekozen de raad niet onmiddellijk op de
hoogte te stellen van de inhoud van deze brief?
De gemeenteraad wordt normaliter op een tweetal momenten in het jaar geïnformeerd
over de beleidscyclus vergunningen, toezicht en handhaving. In afstemming met de
provincie vonden wij het moment waarop u geïnformeerd wordt over het jaarverslag
2021 het meest natuurlijke moment. Overigens is dit onderwerp en de strekking van het
actief toezicht door de provincie eerder onder uw aandacht gebracht in de
raadsinformatiebrief Vaststelling Overdrachtsdossier college 2022 van 13 april 2022.
Overigens hebben wij u over deze zaak op 21 april met een collegebrief geïnformeerd.

3. Wat maakt dat twee maanden na ontvangst de raad nog niet door u is
geïnformeerd over de inhoud van deze brief?
Zie antwoord vraag 2

4. Op welke wijze gaat u er voor zorgen dat in de toekomst herhaling wordt
voorkomen?
Op ambtelijk niveau worden er eind mei afspraken gemaakt met de provincie om
herhaling te voorkomen. Concreet betekent dit dat 1 december voorafgaand aan het jaar
waarvoor het uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld de uiterste datum is waarop
vastgesteld beleid een vertaling kan krijgen in het uitvoeringsprogramma. Daarnaast zal
uw gemeenteraad een besluit moeten nemen het huidige vergunningen, toezicht en
handhavingsbeleid te continueren, omdat nieuw vergunningen, toezicht en
handhavingsbeleid onder vigeur van de Omgevingswet niet eerder dan 1 januari 2023
van kracht kan worden.
Inboeknummer 22bst007173

5. Wanneer en hoe gaat u er concreet voor zorgen dat de provincie niet zal
besluiten tot ingrijpen en taken van het college gaat overnemen op kosten van
de gemeente?
Zie antwoord vraag 4

6. Zijn er in de zeer nabije toekomst nog meer van dit soort gevallen te
verwachten? Of anders gezegd: welke lijken komen er nog uit de kast voordat
het nieuwe college wordt geïnstalleerd?
Wij betreuren uw woordkeus in dezen.
Om de hoogst mogelijke transparantie te betrachten hebben wij dit jaar juist gekozen om
u per beleidsveld te informeren in het eerder genoemde Overdrachtsdossier. Dit dossier
is nog nooit eerder op deze wijze aan u aangeboden. In het dossier staan alle bij ons
bekende onderwerpen benoemd, waarmee het nieuwe college bekend dient te zijn en
die van het nieuwe bestuur aandacht vragen.

Eindhoven, 10 mei 202

Advies aan de collegeonderhandelaars in Eindhoven.

Is Eindhoven klaar voor de toekomst?

Welcome to Brainport Mainport, economic centre of the Netherlands en niet te vergeten GroenLinks, PvdA, D66 en CDA welkom in het andere Eindhoven.

In het economisch centrum van onze stad bruist het van de activiteiten, wordt er goed verdiend. Zo goed zelfs dat de vijf hoogste salarissen in dit ‘wonderland’ samen meer per maand verdienen dan alle inwoners van de wijk Tivoli samen. Naast ‘wonderland’ Eindhoven, dat prat gaat op sociaal en eerlijk zijn, ken ik vooral de keerzijde van de medaille.

Wat betreft sociaal en eerlijk kan ik u meedelen dat er in Eindhoven duizenden kinderen opgroeien in armoede, dat er duizenden inwoners zijn tussen de 16 en 65 jaar die als laaggeletterden niet wijs raken uit brieven of voorlichting van bijvoorbeeld de gemeente, dat kinderen met laagopgeleide ouders grote kans lopen om bij een gelijke CITO-score systematisch een lager schooladvies te krijgen dan klasgenoten met een hoog opgeleide ouder of ouders en dat mijn student Joris van Dijk sneller een passende stageplek heeft gevonden dan zijn klasgenoot Saïd Hassani. Daarbij komt dat het aantal dak -en thuislozen toeneemt.

Verder zien we in het Eindhoven anno nu, dat de levensverwachting van Eindhovenaren die leven in armoede ongeveer 7 jaar lager ligt dan de Eindhovenaren die wel profiteren van al dat moois van het ‘economic centre of the Netherlands’. En als klap op de vuurpijl leven ze ook nog eens ongeveer 15 jaar ongezonder, waardoor zij meer dan de ‘happy few’ de gevolgen van onze afkalvende zorg ervaren.

Ik spreek hier de wens uit dat de onderhandelaars van de nieuwe coalitie in Eindhoven voldoende aandacht besteden aan het oplossen van bovengenoemde problemen.

Want zoals Bertold Brecht het al in 1968 treffend verwoordde: „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.“

Niek Rennenberg,

raadslid Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven

Inbreng Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven: commissievergadering 10 mei 2022, Commissiekamer,, 16.30-18.00 uur, Programma 2. Initiatiefvoorstel Burgerberaad: Laat inwoners meebeslissen over de toekomst van de stad! (D66). Spreker: Niek Rennenberg. Eindhoven, 25 april 2022

Voorzitter,

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven is van mening dat het initiatiefvoorstel ‘Burgerberaad: laat inwoners meebeslissen over de toekomst van de stad’ past in de ambities van Eindhoven om samen met inwoners de stad te blijven ontwikkelen en te experimenteren met nieuwe vormen en manieren van zeggenschap.

Wij steunen dan ook dit voorstel, temeer ook omdat wij van mening zijn dat burgerberaad kan bijdragen aan het herstel van geloof en vertrouwen van de inwoners in de politiek. Iets wat hard nodig is gezien de opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

 

Teleurgesteld is het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven in de reactie van het college op dit initiatiefvoorstel. Wij citeren: ‘kan het college van B en W het Initiatiefvoorstel ‘Burgerberaad: laat inwoners meebeslissen over de toekomst van de stad’ op dit moment nog niet omarmen. Wij onderschrijven de geest van het voorstel en de ambitie om diverse inwoners breed en op innovatieve manieren te blijven betrekken.’

Letterschijterij van het college noemen wij dit, hier koopt de inwoner van Eindhoven niks voor.

Wij roepen dan ook vooral het nieuwe college op om op creatieve wijze de benodigde financiën te vinden en oh ja, als u toch bezig bent is ons advies om naast een dagvergoeding indien nodig ook kinderopvang te regelen voor de deelnemers.

Voorzitter, er wordt lokaal en nationaal al lang gesproken over het belang van noodzakelijke vernieuwing in de politiek. Burgerberaden kunnen zo’n vernieuwing zijn.

En laat ons eerlijk zijn voorzitter. Na de mislukte poging van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Alexander Pechthold in 2006 vanwege het vallen van de regering en vandaag zijn er zowel internationaal als nationaal goede voorbeelden ontwikkeld waar wij in Eindhoven van kunnen leren.

Zo kenden Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Schotland en het Verenigd Koninkrijk de afgelopen twee jaar nationale klimaatburgerberaden.

Ga leren door te doen adviseerde de pas overleden voormalige Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer en dat kan door onder andere ook te kijken naar Steenwijkerland, Zeist en Amsterdam.

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven wil graag met u allen burgerberaden in Eindhoven verwezenlijken.

Tenslotte raden wij iedereen aan om het boek ‘Nu is het aan ons, oproep tot echte democratie’ van de filosofe Eva Rovers te lezen.

Niek Rennenberg

Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven Betreft: artikel in het ED van 21 april 2022 Politiek niet geïnformeerd Eindhoven staat onder verscherpt toezicht. Eindhoven, 25 april 2022

Geachte College,

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven stelt vast dat de aan haar, bij wet, opgedragen rollen, vastgelegd in het Huis van Thorbecke,  te weten de vertegenwoordigende rol, de kaderstellende rol en de controlerende rol in onze stad, soms moelijk tot uitvoering komen.

Wij stellen vast dat u zich niet houdt aan deze, bij wet bepaalde, afspraak, waardoor u niet alleen een slecht signaal afgeeft aan ons als raad, maar ook aan de burgers van onze stad en in dit geval ook aan het provinciebestuur.

In voorliggend geval kon de provincie niet goed controleren of taken op het vlak van vergunningen en handhaving door u worden uitgevoerd.

Reeds op 21 februari 2022 schreef de provincie aan u een brief die er niet om loog:

‘Gelet op de aard van de tekortkomingen en om de inhoudelijke verbeterpunten tijdens de beoordelingsronde in 2021 is dit voor ons onvoldoende aanleiding om af te zien van een interventie, gericht op structurele verbeteringen om herhaling in de toekomst te voorkomen.’

En verder: ‘Wij gaan ervan uit dat u uw raad nadrukkelijk informeert over de inhoud van deze brief.’

Nu twee maanden verder wordt de raad van Eindhoven niet door u, zoals werd gevraagd, maar door de media geïnformeerd.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Wanneer is deze brief brief in uw collegevergadering besproken?
  1. Wanneer en waarom heeft u ervoor gekozen de raad niet onmiddelijk op de hoogte te stellen van de inhoud van deze brief?
  1. Wat maakt dat twee maanden na ontvangst de raad nog niet door u is geïnformeerd over de inhoud van deze brief?
  1. Op welke wijze gaat u er voor zorgen dat de toekomst herhaling wordt voorkomen?
  1. Wanneer en hoe gaat u er concreet voor zorgen dat de provincie niet zal besluiten tot ingrijpen en taken van het college gaat overnemen op kosten van de gemeente?
  1. Zijn er in de zeer nabije toekomst nog meer van dit soort gevallen te verwachten? Of anders gezegd: welke lijken komen er nog uit de kast voordat het nieuwe college wordt geïnstalleerd?

Wij kijken uit naar uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Niek Rennenberg, raadslid,Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven

Eindhoven staat onder verscherpt toezicht. Politiek niet geïnformeerd

Eindhoven staat onder ‘actief’ toezicht omdat de provincie niet goed kan controleren of taken op het vlak van vergunningen en handhaving worden uitgevoerd.

Gemeenten zijn verplicht te laten zien wat nodig en beschikbaar is om vergunningen te verlenen, toezicht te houden en eventueel op te treden. Ze doen dat in een beleidsplan, uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag. De provincie Noord-Brabant controleert sinds 2013 of Brabantse gemeenten de taken goed uitvoeren.

Vorig jaar constateerde de provincie dat Eindhoven te laat was met het uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag. Het jaarverslag over 2020 was bovendien onvolledig. Een gebrek aan tijd door de coronacrisis en een groot aantal vergunningaanvragen, gaf Eindhoven destijds als reden. De gemeente kreeg een waarschuwing en het verzoek om maatregelen te treffen.

En dit jaar komt de provincie tot de conclusie dat het uitvoeringsprogramma wederom te laat is afgerond en dat er geen actueel beleidsplan meer is. Ter vergelijking: vorig jaar jaar was Loon op Zand de enige Brabantse gemeente zonder actueel beleidsplan. Een provinciewoordvoerder bevestigt dat Eindhoven een uitzondering vormt.

Eindhoven zegt met het uitvoeringsprogramma en beleidsplan te wachten tot de invoering van de omvangrijke Omgevingswet die al een paar keer is uitgesteld. De Omgevingswet bundelt en moderniseert allerlei regels over volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. De huidige invoerdatum is 1 januari 2023.

De provincie neemt geen genoegen met de afwachtende houding van de gemeente Eindhoven. ‘Gelet op de aard van de tekortkomingen en de inhoudelijke verbeterpunten tijdens de beoordelingsronde in 2021 is dit voor ons onvoldoende aanleiding om af te zien van een interventie, gericht op structurele verbeteringen om herhaling in de toekomst te voorkomen’, staat in een brief die de provincie op 21 februari naar Eindhoven stuurde. ‘Wij gaan ervan uit dat u uw raad nadrukkelijk informeert over de inhoud van deze brief’, schrijft de provincie bovendien.

Op de vraag waarom dat niet is gebeurd, laat een gemeentewoordvoerder weten dat het jaarverslag over vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH) volgende week op de vergaderagenda van het college van burgemeester en wethouders staat. ,,Er komt daarna een brief aan de gemeenteraad waarin we ingaan op de brief van de provincie.”

Als Eindhoven er niet in slaagt de achterstand in te lopen, moet het college van burgemeester en wethouders op het matje komen. De provincie hoopt dat dat niet nodig is: ‘Wij hebben de verwachting dat u erin slaagt om dat scenario te voorkomen’, staat in de brief.

In het uiterste geval kan de provincie ingrijpen en taken overnemen, op kosten van de gemeente.

Bron: MARK WIJDEVEN (ED)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vandaag, 21 april 2022, viert de Stichting Ervaring die Staat haar tienjarig bestaan

De Stichting zet zich in voor begeleiding en-ondersteuning voor de dak -en thuislozen in Eindhoven. Ik kom al jarenlang regelmatig bij deze geweldige organisatie. Als docent burgerschapskunde heb ik in november 2021 cursus gegeven aan een groep deelnemers over politieke besluitvorming, inclusief een bezoek aan het gemeentehuis met een gesprek met wethouder Stijn Steenbakkers.

Een nieuw project steelt mijn hart en vandaar dat ik dat sponsor. De Groene sector is de sector waar veel handjes nodig zijn en de mogelijkheden kunnen worden opgeraapt om een stapje verder te zetten in je eigen ontwikkeling.

Inbreng Ouderen Appèl –
Hart voor Eindhoven: commissievergadering 12 april 2022, Raadsvoorstel Gevolgen bouwkosten ontwikkeling voor onderwijshuisvesting. Spreker: Niek Rennenberg.

Voorzitter,
Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven is van mening dat talentontwikkeling een belangrijke rol speelt in alle vormen van onderwijs. Vooral voor een kennisintensieve regio als de onze is het van het grootste belang dat leerlingen, studenten en cursisten Leven Lang Ontwikkelen in een uitdagende leeromgeving hun talenten verder vorm kunnen geven. Wij kunnen dan ook instemmen met de voorstellen die nu aan ons gepresenteerd worden. Wel willen wij onze zorgen met u delen.

Voorzitter,
Bij talentontwikkeling past een leeromgeving die voldoet aan de benodigde omstandigheden. En hiermee komen we meteen in een soort crisismanagement, vanwege de snel oplopende kosten van bijna alle materialen die we kunnen bedenken.
Ga er maar aanstaan in deze onzekere tijden, zeker geen gemakkelijke klus. Dus is onze vraag aan de wethouder of het wel te garanderen is dat de nu beraamde kosten in de nabije toekomst niet flink zullen stijgen? Hebt u bij tegenvallers een ‘plan B’? En wethouder welke minimale onderwijskundige eisen blijven van kracht bij toekomstige bouwactiviteiten van scholen, ook als we de prijzen nog verder zien oplopen?
Wij wensen alle betrokken collegae veel wijsheid en succes in de toekomst.

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven