Raadsvragen Van het raadslid N. Rennenberg (OAHvE) over Artikel in het Groot Eindhoven van 4 mei 2022 onder de titel Duostad Eindhoven

Geacht college,

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven heeft kennis genomen van de berichtgeving
dat Eindhoven samen met Helmond Europese steun krijgt om sneller klimaat neutraal te
worden. Eindhoven en Helmond gaan deelnemen aan de Europese missie
Klimaatneutrale en Slimme steden, zij gaan een Klimaatactieplan opstellen. De steden
gaan fungeren als experimenteer-en innovatieplek. Doel is dat Europa in 2050
klimaatneutraal is. Eindhoven en Helmond zetten hierbij in op vergroening, innovatie en
gedragsverandering blijkt uit het artikel in Groot Eindhoven. Dit brengt ons tot de
volgende vragen:
1. Hoe groot is het bedrag dat Eindhoven vanuit Europa voor de deelname aan de
Europese missie krijgt?
2. Aan welke Europese voorwaarden moet Eindhoven voldoen om dit bedrag
beschikbaar te krijgen?
3. Hoe groot is het bedrag dat het college zelf ter beschikking stelt om gestelde doelen te
behalen?
4. Op welke wijze en door wie wordt wanneer gemonitord en eventueel bijgesteld of het
beschikbare bedrag goed wordt besteed en de doelstellingen worden behaald?
Eindhoven kent al een grote kloof tussen rijke en arme inwoners, waarbij de groep arme
inwoners onvoldoende kan meedoen in de groei van de stad in vergelijking met de
rijkere inwoners.
5. Welke maatregelen gaat het college inzetten om te voorkomen dat we in de toekomst
naast de kloof rijk-arm in onze stad straks een tweede kloof zien ontstaan tussen
mensen die wel en niet profiteren van gewenste klimaatmaatregelen?
6. Wie gaat (in opdracht van het college) het Klimaatactieplan opstellen en wat zijn de
voorwaarden en eisen waaraan moet worden voldaan?
7. Op welke wijze garandeert het college de inbreng van de inwoners van Eindhoven bij
het samenstellen van het Klimaatactieplan en de te bereiken doelstellingen?
8. Hoe gaat u de woningbouwcorporaties betrekken bij de plannen en de uitvoering
ervan? Wij kijken uit naar uw antwoorden.
Met vriendelijke groet, Niek Rennenberg, raadslid, Ouderen Appèl – Hart voor
Eindhoven
Eindhoven, 9 mei 2022
Inboeknummer 22bst009102

Antwoord van burgemeester en wethouders

1 Algemene introductie
De Europese Missie voor Klimaat Neutrale en Slimme Steden
De Europese Commissie heeft het initiatief genomen voor deze missie als één van vijf
Europese Missies die bedoeld zijn om oplossingen voor een aantal prangende
maatschappelijke vraagstukken door een integrale aanpak versneld dichterbij te
brengen. Deze missie legt de nadruk op de essentiële rol van steden als belangrijke
oorzaak van de druk op het klimaat, maar tegelijkertijd als essentieel deel van de
oplossing. De pijlers waar wij ons op richten binnen de EU Missie zijn:
– ‘Green-proofing’ de regio en haar steden. Met daarin de vermindering van
broeikasgas uitstoot als de belangrijkste opgave. Maar ook vraagstukken rond
circulariteit en vergroening van de stedelijke omgeving staan centraal.
– De veranderende rol van de overheid in het lokale, regionale en nationale speelveld.
Burgerparticipatie, het draagvlak onder inwoners, staat hierin centraal, maar
daarnaast gaat het ook om een meer integrale manier van werken en om
samenwerking met kennis en private partners.
– Energiebesparing en opwek van hernieuwbare energie zijn sleutelelementen.
Met een integrale aanpak wordt hier bedoeld:
– Een doorgevoerde samenwerking tussen overheidslagen: lokaal, nationaal en EU.
– Een coördinatie van beleidsthema’s die raken aan het klimaatvraagstuk. We denken
dan aan mobiliteit, gebouwde omgeving, milieu, maar ook aan economie en sociale
vraagstukken als gelijkheid en armoede.
– Een efficiënte gecombineerde inzet van publieke en private middelen, zowel voor
onderzoek, ontwikkeling en innovatie als voor uitrol en opschaling.
Het afgelopen jaar hebben we samen met de gemeente Helmond succesvol onze
kandidatuur gesteld. De raad is hierover in diverse stukken geïnformeerd

1. Op dit
moment starten we het vervolgtraject op. De komende maanden zullen we een
zogenaamd “Stedelijke Klimaat Contract” (SKC) opstellen waarmee we als stad een
missielabel krijgen. Het Stedelijk Klimaat Contract – in de vorm van een klimaatactieplan

– is een intentieverklaring waarmee we ons verbinden aan de ambitie om in 2030
klimaatneutraal te zijn, maar waarvan het geambieerde doel niet juridisch bindend is. Het
Stedelijk Klimaat Contract zal toegespitst zijn op de specifieke situatie in onze regio en
zal de basis vormen voor ondersteuning vanuit Europa en Nederland voor onze regio. In
het Stedelijk Klimaat Contract nemen we de volgende elementen op:

– Een gedeelde ambitie om de verduurzaming van de stad te versnellen om in 2030
klimaatneutraal te zijn.
1 Het dossier over de kandidaatstelling IB 6573317 6 januari 2022 en de begroting 2022
Inboeknummer 22bst009103

– Een daartoe uitgewerkt plan en proces van doorlopende samenwerking met
regionale belanghebbenden om zo een breed draagvlak te creëren en behouden
voor de ambities en de acties om die te realiseren.
– Inzicht in de sterke en zwakke punten en maatregelen om die aan te pakken.
– De mobilisatie van publieke én private middelen om de ambities te realiseren.
Omdat we de komende 8-10 maanden samen met stakeholders, aan de slag zullen gaan
met de uitwerking van dit klimaatactieplan, om dit uiteindelijk in de vorm van een SKC
met Europa vast te stellen, komen sommige van de vragen nog wat vroeg om definitief
te beantwoorden. Hiervoor vragen we begrip. Vanzelfsprekend wordt het
klimaatactieplan aan de raad voorgelegd. Indien de raad een raadswerkgroep zou willen
opstarten om nauwer betrokken te worden, dan ondersteunen we dat.

2 Beantwoording vragen

1. Hoe groot is het bedrag dat Eindhoven vanuit Europa voor de deelname aan de
Europese missie krijgt?
Dit initiatief is geen standaard project. Er is geen vooraf vastgesteld subsidiebedrag.
Een belangrijke reden om deel te nemen als voorloper stad aan de EU Missie is wel het
vooruitzicht op extra middelen, deels via subsidies, deels via investeringen die worden
gerealiseerd, en die normaal gezien niet beschikbaar zouden zijn.
Verder zal het SKC ons neerzetten als voorloper en gaan we, in samenwerking met de
andere Nederlandse geselecteerde steden de dialoog aan met het Rijk rond toegang tot
extra Rijksmiddelen.

2. Aan welke Europese voorwaarden moet Eindhoven voldoen om dit bedrag
beschikbaar te krijgen?
Het is aan Eindhoven/Helmond om duidelijk inzichtelijk te maken wat er nodig is aan
middelen, aan nieuwe of aan aangepaste regelgeving of aan andere zaken, om de
ambitie waar te maken. Europa stelt daarvoor geen specifieke eisen, behalve de
elementen die in de inleiding genoemd zijn en die deel uitmaken van het SKC. Met de
Missie wil Europa Eindhoven/Helmond actief ondersteunen om de doelen te behalen. Dit
kan via subsidies, en wanneer dat zo is moeten daar projectvoorstellen voor geschreven
worden die aan de reguliere eisen van de betreffende programma’s moeten voldoen.
Een belangrijker deel zal gevormd worden door investeringsprogramma’s en Europa
biedt daar expertise aan (via bijvoorbeeld kennis die aanwezig is binnen de EIB) om die
investeringsplannen zo aantrekkelijk mogelijk neer te zetten voor marktpartijen.

3. Hoe groot is het bedrag dat het college zelf ter beschikking stelt om gestelde doelen te
behalen?
Het bestuursakkoord maakt extra gelden vrij voor de klimaatopgave, zowel structureel
als middels een meerjarig klimaatfonds. Ook is in het bestuursakkoord opgenomen dat
de klimaatambitie een integrale opgave is met verantwoordelijkheid voor elk programma
en elke sector. Verschillende budgetten zullen daardoor bijdragen aan de klimaatambitie.

4. Op welke wijze en door wie wordt wanneer gemonitord en eventueel bijgesteld of het
beschikbare bedrag goed wordt besteed en de doelstellingen worden behaald?
Eindhoven kent al een grote kloof tussen rijke en arme inwoners, waarbij de groep arme
Inboeknummer 22bst009104
inwoners onvoldoende kan meedoen in de groei van de stad in vergelijking met de
rijkere inwoners.
Zelf monitoren we als gemeente vanuit de klimaatverordening 2016 de doelen op gebied
van CO2-uitstoot reductie. Via de klimaatbegroting wordt jaarlijks aangegeven waar we
als stad staan. In de uitwerking van het klimaatactieplan zal bekeken worden welke
aanvullend indicatoren benodigd zijn voor de monitoring. De ambities voor 2030 worden
in de jaarlijkse klimaatbegroting meegenomen.

5. Welke maatregelen gaat het college inzetten om te voorkomen dat we in de toekomst
naast de kloof rijk-arm in onze stad straks een tweede kloof zien ontstaan tussen
mensen die wel en niet profiteren van gewenste klimaat maatregelen?
De afgelopen jaren hebben we ingezet op 3 principes: innovatie, inclusie en impact. Voor
mensen met een kleine beurs hebben we diverse activiteiten ondernomen zoals de
energiebox, energiecoaches en werken we in het Duurzaamheidspact samen met de
woningcorporaties aan het verduurzamen van hun woningbezit. Binnen de Missie vraagt
Europa ook specifiek aandacht voor de risico’s, en we verwijzen hier naar de uitleg in de
inleiding. Het bestuursakkoord wil het energiebesparingsprogramma opschalen, eerst
richting woningen met een laag energie-label (D-F). Naast een grote technologische en
financiële opgave is het college van mening dat de energietransitie vooral ook een
sociale opgave is. We hebben hier nadrukkelijk aandacht voor en willen dit nog verder
uitwerken de komende periode. Het betrekken van een diverse groep inwoners is daarbij
van groot belang.

6. Wie gaat (in opdracht van het college) het Klimaatactieplan opstellen en wat zijn de
voorwaarden en eisen waaraan moet worden voldaan?
We doen dit samen met de gemeente Helmond en met een brede groep van
belanghebbenden.

7. Op welke wijze garandeert het college de inbreng van de inwoners van Eindhoven bij
het samenstellen van het Klimaatactieplan en de te bereiken doelstellingen?
Burgerparticipatie is één van de pijlers van de missie en zal dus onderdeel zijn van de
aanpak. De aanpak zelf moet nog ontwikkeld worden.

8. Hoe gaat u de woningbouwcorporaties betrekken bij de plannen en hun uitvoering?
De aanpak dient nog te worden uitgewerkt, maar het ligt voor de hand dit via het
duurzaamheidspact te organiseren.

Eindhoven, 04 juli 2022