Aan het Presidium van de gemeenteraad van Eindhoven Eindhoven, 28 juni 2022

Geacht Presidium,

In het huis-aan-huisblad Groot Eindhoven van 22 juni 2022 (week 25) staan:

  1. Aankondiging mogelijkheid tot inspreken op 28 juni 2022;
  2. Aankondiging meningsvormende vergaderingen op 5 juli 2022.

Op het RIS is inmiddels aangegeven dat de inspreekavond geen doorgang vindt naar wij aannemen, omdat zich geen insprekers hebben gemeld.

De fractie van het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven is geenszins verrast, omdat de in artikel 197 lid 3 Gemeentewet voorgeschreven openbare kennisgeving tot heden niet heeft plaatsgevonden, terwijl evenmin is voldaan aan het bepaalde van artikel 19 Gemeentewet, aangezien de leden van de raad nog niet schriftelijk zijn opgeroepen, dag, tijdstip en plaats van de vergadering niet ter openbare kennis zijn gebracht als ook de agenda en de daarbij behorende voorstellen met uitzondering van de in artikel 25, tweede lid, bedoelde stukken niet tegelijkertijd met de oproeping op een bij de openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage zijn gelegd.

Burgers van de gemeente Eindhoven hebben daardoor nog geen inzage kunnen nemen van de in de wet genoemde stukken en zijn niet volgens de wettelijk voorgeschreven wijze op de hoogte gebracht van de raadsvergadering.

In dit verband wijzen wij op de slotzin van artikel 197 lid 3 Gemeentewet:

De raad beraadslaagt over de jaarrekening en het jaarverslag niet eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving.

Volgens de kalender is de beraadslaging over de genoemde stukken gepland op 12 juli a.s. (week 28)

Dat betekent dat de voornoemde openbare kennisgevingen uiterlijk had moeten geschieden: maandag 27 juni 2022 (week 26).