Van het raadslid N. Rennenberg over ‘Politiek niet geïnformeerd’

Antwoo

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven stelt vast dat de aan haar, bij wet,
opgedragen rollen, vastgelegd in het Huis van Thorbecke, te weten de
vertegenwoordigende rol, de kaderstellende rol en de controlerende rol in onze stad,
soms moelijk tot uitvoering komen.
Wij stellen vast dat u zich niet houdt aan deze, bij wet bepaalde, afspraak, waardoor u
niet alleen een slecht signaal afgeeft aan ons als raad, maar ook aan de burgers van
onze stad en in dit geval ook aan het provinciebestuur.
In voorliggend geval kon de provincie niet goed controleren of taken op het vlak van
vergunningen en handhaving door u worden uitgevoerd.
Reeds op 21 februari 2022 schreef de provincie aan u een brief die er niet om loog:
‘Gelet op de aard van de tekortkomingen en om de inhoudelijke verbeterpunten tijdens
de beoordelingsronde in 2021 is dit voor ons onvoldoende aanleiding om af te zien van
een interventie, gericht op structurele verbeteringen om herhaling in de toekomst te
voorkomen.’
En verder: ‘Wij gaan ervan uit dat u uw raad nadrukkelijk informeert over de inhoud van
deze brief.’
Nu twee maanden verder wordt de raad van Eindhoven niet door u, zoals werd
gevraagd, maar door de media geïnformeerd.


Dit brengt ons tot de volgende vragen:


1 Raadsvragen
1. Wanneer is deze brief in uw collegevergadering besproken?.

2. Wanneer en waarom heeft u ervoor gekozen de raad niet onmiddellijk op de.hoogte te stellen van de inhoud van deze brief?

3. Wat maakt dat twee maanden na ontvangst de raad nog niet door u is
geïnformeerd over de inhoud van deze brief?

4. Op welke wijze gaat u er voor zorgen dat in de toekomst herhaling wordt
voorkomen?
Inboeknummer 22bst007172

5. Wanneer en hoe gaat u er concreet voor zorgen dat de provincie niet zal
besluiten tot ingrijpen en taken van het college gaat overnemen op kosten vande gemeente?

6. Zijn er in de zeer nabije toekomst nog meer van dit soort gevallen te
verwachten? Of anders gezegd: welke lijken komen er nog uit de kast voordat
het nieuwe college wordt geïnstalleerd?

Eindhoven, 25 april 2022.

Antwoord van burgemeester en wethouders


1. Wanneer is deze brief in uw collegevergadering besproken?
Op 26 april 2022

2. Wanneer en waarom heeft u ervoor gekozen de raad niet onmiddellijk op de
hoogte te stellen van de inhoud van deze brief?
De gemeenteraad wordt normaliter op een tweetal momenten in het jaar geïnformeerd
over de beleidscyclus vergunningen, toezicht en handhaving. In afstemming met de
provincie vonden wij het moment waarop u geïnformeerd wordt over het jaarverslag
2021 het meest natuurlijke moment. Overigens is dit onderwerp en de strekking van het
actief toezicht door de provincie eerder onder uw aandacht gebracht in de
raadsinformatiebrief Vaststelling Overdrachtsdossier college 2022 van 13 april 2022.
Overigens hebben wij u over deze zaak op 21 april met een collegebrief geïnformeerd.

3. Wat maakt dat twee maanden na ontvangst de raad nog niet door u is
geïnformeerd over de inhoud van deze brief?
Zie antwoord vraag 2

4. Op welke wijze gaat u er voor zorgen dat in de toekomst herhaling wordt
voorkomen?
Op ambtelijk niveau worden er eind mei afspraken gemaakt met de provincie om
herhaling te voorkomen. Concreet betekent dit dat 1 december voorafgaand aan het jaar
waarvoor het uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld de uiterste datum is waarop
vastgesteld beleid een vertaling kan krijgen in het uitvoeringsprogramma. Daarnaast zal
uw gemeenteraad een besluit moeten nemen het huidige vergunningen, toezicht en
handhavingsbeleid te continueren, omdat nieuw vergunningen, toezicht en
handhavingsbeleid onder vigeur van de Omgevingswet niet eerder dan 1 januari 2023
van kracht kan worden.
Inboeknummer 22bst007173

5. Wanneer en hoe gaat u er concreet voor zorgen dat de provincie niet zal
besluiten tot ingrijpen en taken van het college gaat overnemen op kosten van
de gemeente?
Zie antwoord vraag 4

6. Zijn er in de zeer nabije toekomst nog meer van dit soort gevallen te
verwachten? Of anders gezegd: welke lijken komen er nog uit de kast voordat
het nieuwe college wordt geïnstalleerd?
Wij betreuren uw woordkeus in dezen.
Om de hoogst mogelijke transparantie te betrachten hebben wij dit jaar juist gekozen om
u per beleidsveld te informeren in het eerder genoemde Overdrachtsdossier. Dit dossier
is nog nooit eerder op deze wijze aan u aangeboden. In het dossier staan alle bij ons
bekende onderwerpen benoemd, waarmee het nieuwe college bekend dient te zijn en
die van het nieuwe bestuur aandacht vragen.

Eindhoven, 10 mei 202

rd van burgemeester en wethouders