Ouders met een bijstandsuitkering kunnen financieel in de problemen raken als een van hun kinderen 18 jaar oud wordt. Daarom heb ik het college de volgende vragen gesteld.

Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven

Betreft: artikel in het Eindhovens Dagblad, klap voor minima als kind 18 wordt

Eindhoven, 31 mei 2022

Geachte College,

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven heeft kennisgenomen van de het bericht ‘Klap voor minima als kind 18 wordt’ van Peter Vogels in het Eindhovens Dagblad dd 28 mei 2022.

Zoals ook u bekend is zijn huishoudens met lage inkomens een kwetsbare groep. Naast de stress die de zorg voor het dagelijks overleven met zich meebrengt kenmerkt de kwetsbaarheid zich onder andere door het niet op de hoogte zijn van bestaande wet –en regelgeving en een grote afstand tussen de systeemwereld van een bureaucratische overheid en de leefwereld van betrokkenen.

In dit geval betreft het de problematiek rondom de juiste informatieverschaffing aan ouders en kinderen die te maken krijgen met het wegvallen of juist in beeld komen van inkomsten en uitgaven die zich voordoen als een kind 18 jaar wordt. Zo vallen dan kinderbijslag en kindgebonden budget als inkomen weg en komen daarvoor als extra uitgaven eigen ziektekostenverzekering en schoolgeld voor bijvoorbeeld een mbo-opleiding voor in de plaats.

Vanuit de schuldhulpverlening wordt nu ook op de rode knop gedrukt, de overheid is nu aan zet om de informatievoorziening aan betrokkenen meer aandacht te geven en beter af te stemmen op de betrokken ouders en hun kinderen

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Hoeveel gezinnen hebben in Eindhoven in het schooljaar 2021-2022 te maken gehad met inkomstendaling vanwege het feit dat een thuiswonend kind 18 jaar werd?
  2. Op welke wijze controleert uw college of betrokken gezinnen op tijd de juiste informatie hebben ontvangen omtrent de inkomstendaling die hen te wachten staat?
  3. Op welke wijze denkt uw college in deze een actievere houding ten opzichte van de begeleiding van en informatieverstrekking aan betrokken gezinnen aan de dag te kunnen leggen en vanaf wanneer gaat u zich in deze actiever opstellen?
  4. Welke stappen zet u in uw contact met onderwijsinstellingen en betrokken jongeren om het voortijdig afbreken van een (mbo)opleiding te voorkomen doordat jongeren of hun ouders het schoolgeld niet meer kunnen betalen?
  5. Bent u het met het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven eens dat ouders die in de (financiële) problemen dreigen te komen als kinderbijslag en kindgebonden budget wegvallen, als hun kind 18 jaar wordt actief en doeltreffend door de gemeente dienen te worden ondersteund? Zo ja, hoe ziet die actieve en doeltreffende ondersteuning er nu concreet uit? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u het met het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven eens dat in onze regio die prat gaat op haar innovatieve economische groei voorkomen moet worden dat jongeren uit huishoudens met lage inkomens vanwege het bereiken van de 18-jarige leeftijd en de financiële consequenties die dat met zich meebrengt hun (mbo) opleiding moeten beëindigen? Zo nee, waarom niet?

Wij kijken uit naar uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Niek Rennenberg, raadslid,

Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Hoeveel gezinnen hebben in Eindhoven in het schooljaar 2021- 2022 te maken
gehad met inkomstendaling vanwege het feit dat een thuiswonend kind 18 jaar
werd?
Wij kunnen niet aangeven hoeveel gezinnen in Eindhoven – door het bereiken van de
leeftijd van 18 jaar van een kind – te maken hebben gehad met een inkomstendaling,
omdat de financiële situatie per gezin verschilt.
Enerzijds hebben gezinnen waarvan een kind 18 jaar wordt te maken met het wegvallen
van de kinderbijslag en – afhankelijk van de inkomenssituatie – het kindgebonden
budget.
Anderzijds is een kind vanaf de 18de verjaardag volgens de wet financieel zelfstandig.
Verantwoordelijkheden verschuiven dan van de ouder naar het kind. Kinderen kunnen
vanaf dat moment ook beschikken over eigen inkomsten, bijvoorbeeld via een
studiefinanciering of een tegemoetkoming in de schoolkosten. Vanaf die leeftijd kunnen
Inboeknummer 22bst009122
zij ook toeslagen aanvragen, en een eigen inkomen genereren uit werk, bijvoorbeeld via
een bijbaan.
Soms lukt het niet om een studie te combineren met een bijbaan. Denk aan studenten
die een chronische ziekte of lichamelijke/geestelijke beperking hebben. Deze studenten
kunnen, wanneer zij 18 jaar zijn, een beroep doen op de regeling ‘Studietoeslag’.
Hiermee geeft de gemeente een steuntje in de rug om toch de opleiding te kunnen
volgen. Zie: www.eindhoven.nl/studietoeslag
Het is redelijk om als ouder financiële afspraken te maken met het kind dat 18 jaar wordt.
Denk bijvoorbeeld aan het stoppen met zak- en kleedgeld. Ook kan het kind bijdragen in
de woonkosten door middel van kostgeld. Hier ligt voor ouders een kans om de
financiële zelfstandigheid van hun kind verder te bevorderen. Het Nibud heeft op haar
website een hoofdstuk gewijd aan kostgeld.
Kortom, in algemene zin kan er niet gesteld worden dat er een inkomensdaling optreedt
vanaf het moment dat een kind 18 jaar wordt. Het is afhankelijk van de individuele
situatie van het gezin.


2. Op welke wijze controleert uw college of betrokken gezinnen op tijd de juiste
informatie hebben ontvangen omtrent de inkomstendaling die hen te wachten
staat?
Wij controleren niet of betrokken gezinnen op tijd de juiste informatie hebben ontvangen.
Wel ondernemen we activiteiten om te voorkomen dat inwoners in de financiële
problemen komen. Conform het Beleidsplan Armoede en Schulden 2020-2024 ‘een
nieuw gezamenlijk perspectief’ spelen we in op life events zoals ‘18 jaar worden’, richten
we ons op preventie aan jongeren en starten we dit najaar met financiële voorlichting op
scholen. Ook informeren we inwoners via de verschillende geldspecials in Groot
Eindhoven en via social media campagnes over verschillende regelingen en
voorzieningen, hulpmogelijkheden en wat te doen wanneer kinderen bijna 18 worden
(Geldkrant | Gemeente Eindhoven).


3. Op welke wijze denkt uw college in deze een actievere houding ten opzichte van de
begeleiding van en informatieverstrekking aan betrokken gezinnen aan de dag te
kunnen leggen en vanaf wanneer gaat u zich in deze actiever opstellen?
Zie antwoord vraag 2.


4. Welke stappen zet u in uw contact met onderwijsinstellingen en betrokken jongeren
om het voortijdig afbreken van een (mbo)opleiding te voorkomen doordat jongeren
of hun ouders het schoolgeld niet meer kunnen betalen?
In de literatuur is er geen causaal verband te vinden tussen het niet kunnen betalen van
het schoolgeld en voortijdig schooluitval. Ook hebben wij navraag gedaan bij het Summa
college. Bij hen zijn geen situaties bekend waarbij jongeren uitvallen omwille van het niet
betalen van het schoolgeld. Daarnaast geeft het Summa aan dat voor dit soort gevallen
een MBO noodfonds is ingericht.
Kansengelijkheid is een belangrijk onderwerp in de Lokale Educatieve agenda in
Eindhoven. Samen met verschillende LEA-partners wordt gewerkt aan verschillende
Inboeknummer 22bst00912
3
speerpunten, waaronder het tegengaan van voortijdig schooluitval.


5. Bent u het met het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven eens dat ouders die in de
(financiële) problemen dreigen te komen als kinderbijslag en kindgebonden budget
wegvallen, als hun kind 18 jaar wordt actief en doeltreffend door de gemeente
dienen te worden ondersteund? Zo ja, hoe ziet die actieve en doeltreffende
ondersteuning er nu concreet uit? Zo nee, waarom niet?
Hier zijn wij het mee eens. Alle inwoners die zich zorgen maken over hun geldzaken
kunnen geholpen worden bij de Werkplaats Financiën XL en WIJeindhoven. Op basis
van hun individuele situatie en hun hulpvraag wordt maatwerk geleverd, ook als het gaat
over het wegvallen van de kinderbijslag en het kindgebonden budget..


6. Bent u het met het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven eens dat in onze regio die
prat gaat op haar innovatieve economische groei voorkomen moet worden dat
jongeren uit huishoudens met lage inkomens vanwege het bereiken van de 18-
jarige leeftijd en de financiële consequenties die dat met zich meebrengt hun (mbo)
opleiding moeten beëindigen? Zo nee, waarom niet?
Ja, we zijn van mening dat voortijdig schooluitval van iedere jongere voorkomen moet
worden, ongeacht de oorzaak. Voortijdig schooluitval is een bedreiging voor de
ontwikkeling en de toekomst van kinderen. Reden dat onderwijs, gemeente en sociale
partners hier intensief op inzetten. En daar blijft het niet bij. We lichten graag Moedige
Dialoog Eindhoven uit, de publiek-private samenwerking die is ontstaan uit het
Innovatielab Armoede & Schulden. Waarbij bedrijfsleven, kennisinstellingen, het sociale
domein en ervaringsdeskundigen activiteiten ontplooien om de generatieoverdracht van
armoede en schulden te voorkomen.


Eindhoven, 28 juni 2022