Op maandag 23 mei 2022 hebben Cor Verbeek en Niek Rennenberg namens Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven gesproken met twee collegae van de partijen die de nieuwe coalitie in Eindhoven gaan vormen

Het is een constructief opbouwend gesprek geweest waar bij wij hebben aangegeven dat ‘we’ het samen doen en dat elk besluit getoetst zou moeten worden aan de meerwaarde voor klimaatbescherming en armoedebestrijding.

Onderstaand de tekst die we hebben achtergelaten.

Standpunt Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven betreffende coalitiebesprekingen 2022, datum gesprek: 22 mei 2022 van 16.15 tot 16.45 uur.

Woordvoerders: Niek Rennenberg en Cor Verbeek.

Het Ouderen Appèl –  Hart voor Eindhoven is voorstander van een open en constructieve brede samenwerking tussen coalitie en oppositie. Als voorbeeld verwijzen we graag naar onze inbreng in de commissievergadering waarin het Initiatiefvoorstel Burgerberaad van D66 is besproken.

Een brede samenwerking is gebaat bij een open cultuur gericht op samenwerking en afstappend van de door ons de laatste jaren ervaren coalitiediscipline.

In deze vernieuwing adviseren wij een dun coalitieakkoord 2022-2026.

Een door ons geadviseerd raadsakkoord doorbreekt de coalitie-oppositie standaardstructuur en leidt tot meer dualisme en een gewenste politieke vernieuwing enerzijds en nauwere samenwerking tussen alle betrokken partijen anderzijds. Waarbij ook aandacht geschonken wordt aan de rol van de griffie in deze nieuwe samenwerking.

Een raadsakkoord zal ertoe leiden dat de positie van de raad wordt versterkt, omdat er meer partijen meedoen met besturen. Voor meer informatie over raadsakkoorden verwijzen we graag naar het document ‘Een routekaart voor raadsakkoorden’.

We geven ter overdenking mee:

  • De oprichting van een seniorenadviescommissie, nu het aantal ouderen in Eindhoven toeneemt is het goed met de ouderen te praten in plaats van over de ouderen beslissingen te nemen.
  • Te onderzoeken of gratis openbaar vervoer een substantiële bijdrage levert aan de vermindering van de CO2 uitstoot.

De nieuwe coalitie zal het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven aan haar zijde vinden daar waar in concreet waarneembare besluitvorming die ook zichtbaar uitgevoerd wordt aandacht wordt besteed aan:

  • Sociale rechtvaardigheid en het bestrijden van ongelijkheid;
  • Seniorvriendelijke voorzieningen in de hele stad;
  • Betaalbare verduurzaming voor alle inwoners die ten goede komt aan alle wijken.

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven adviseert brede samenwerking te zoeken en bij elk besluit dat in voorbereiding is te toetsen of het een positieve bijdrage levert aan enerzijds de verduurzaming van onze stad en anderzijds het bestrijden van de oplopende ongelijkheid tussen inwoners van onze stad. Dit zijn naar ons idee de twee pijlers waarop het nieuwe beleid wordt gebouwd.