Jaarverslagen

 

Balans per 31`december 2020
    
       
Activa
  
31-12-2020
 
31-12-2019
 
   
bedragen in € 
 
bedragen in € 
 
Inventaris
 
599
 
0
 
Rekening courant
 
0
 
0
 
Overlopende activa
 
100
   
Liquide middelen
 
13.163
 
10.309
 
       
TOTAAL ACTIVA
 
13.862
 
10.309
 
       
Pasiva
      
       
Eigen vermogen
 
12.495
 
10.309
 
Schulden korte termijn
1.367
 
0
 
       
Totaal passiva
 
13.862
 
10.309
 
       
       
  WINST- EN VERLIESREKENING 2020
   
       
   
31-12-2020
 
31-12-2019
 
   
bedragen in € 
 
bedragen in € 
 
Baten
      
       
Fractie bijdragen
 
4.725
 
4.871
 
Contributies
 
1.005
 
1.150
 
Tivolidag
  
0
 
30
 
       
       
Totaal omzet
 
5.730
 
6.051
 
       
       
   
31-12-2020
31-12-2019
   
bedragen in € 
 
bedragen in € 
 
Lasten
      
       
Algemene kosten
     
       
Kantoorkosten
 
0
 
203
 
Portokosten
 
0
 
369
 
Representatiekosten
 
189
 
838
 
Bestuurskosten
 
1.162
 
1.936
 
Huur ruimte voor bijeenkomsten 
0
 
255
 
Adverteniekosten
 
486
 
65
 
Correctie gemeente 2019
1.153
 
0
 
Retour griffie kosten WOB
0
 
-348
 
Assurantie 
 
183
 
183
 
Bankkosten
 
306
 
324
 
Drukwerk
  
65
 
193
 
Advieskosten
 
0
 
174
 
Afronding
 
0
 
1
 
Sponsering
 
0
 
544
 
       
Totaal overige bedrijfskosten
3.544
 
4.924
 
       
       
Resultaat
  
2.186
 
1.127
 
       
       
Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven