Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Ouderen Appèl Eindhoven

  Artikel 1. Inleidende bepalingen en definities

1. Dit en geen ander reglement kan worden aangehaald als “het huishoudelijk reglement” van de vereniging. Tenzij in dit reglement uitdrukkelijk wordt verwezen naar artikelen uit statuten, hebben de verwijzingen betrekking op het huishoudelijk reglement. 2. In dit reglement wordt verstaan onder statuten: de statuten van het Ouderen Appèl Eindhoven 3. In dit reglement wordt verstaan onder partij, de politieke partij Ouderen Appèl Eindhoven, die als doel heeft deel te nemen aan verkiezingen voor gemeenteraden; de mogelijkheid om deel te nemen aan verkiezingen voor provinciale staten, waterschappen, Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal en voor het Europese parlement. 4. Dit huishoudelijk reglement beschrijft binnen de werkingssfeer van de statuten de regelgeving in relatie tot zaken van bestuurlijke en huishoudelijke aard zoals besluitvormingsprocedures en procedures bij kandidaatstellen en verkiezingen, alsmede de rechten en plichten van leden, bestuur, functionarissen, en gekozen volksvertegenwoordigers en beroepsprocedures. 5. Dit huishoudelijk reglement mag niet in tegenspraak zijn met de statuten. Is dit toch het geval, dan hebben de statuten voorrang op het huishoudelijk reglement. 6. Afdrachtregeling regelt de financiële verhouding tussen de gekozen en benoemde gemeenteraadsleden van de vereniging, alsmede de benoemde commissieleden. 7. Beroepsprocedure en Geschillencommissie. Een aanvullend reglement op art. 12 regelt de beroepsprocedure in de vereniging. 8. Fractiereglement De stichting beheer fractie Ouderen Appèl Eindhoven regelt haar procedures en werkwijzen in een reglement. 9. Giftenreglement: een aanvullend reglement op art. 4 regelt de wijze waarop giften binnenkomen en worden verantwoord. 10. Stichting beheer fractie Ouderen Appèl Eindhoven is een rechtspersoon die de beheerstaken van de fractie regelt.

Artikel 2. Lidmaatschap

1. Op elke vergadering van het bestuur wordt een opgave verstrekt van de mensen die zich hebben aangemeld als lid van de vereniging. 2. Bestaat tegen toelating geen bezwaar dan bevestigt het bestuur de betrokkene dat hij als lid is toegelaten tot de vereniging 3. Bestaat tegen toelating wel bezwaar dan stelt het bestuur de betrokkene hiervan in kennis en wijst hem op de mogelijkheid binnen een termijn van één(1) maand in beroep te gaan bij de Algemene Leden Vergadering. 4. De behandeling van het beroep geschiedt door de Geschillencommissie, die schriftelijk advies uitbrengt aan de Algemene Ledenvergadering, binnen zes maanden na ontvangst van het ingestelde beroep 5. Het lidmaatschap van het Ouderen Appèl Eindhoven is onverenigbaar met het lidmaatschap van enige andere politieke partij, die met congresuitspraken heeft vastgesteld deel te nemen aan gemeenteraadsverkiezingen.

Artikel 3. Contributie

1. De Algemene Ledenvergadering stelt jaarlijks op de jaarvergadering de door de leden te betalen contributie voor het daaropvolgende kalenderjaar vast. 2. De contributie van enig jaar dient te zijn voldaan binnen twee maanden na ontvangst van de factuur, dan wel binnen drie maanden na aanmelding als lid. 3. Leden die hun contributie niet betalen krijgen van het bestuur een schriftelijk verzoek om alsnog te betalen. Bij uitblijving van betaling kan het bestuur overgaan tot opschorting van de aan het lidmaatschap verbonden rechten. 4. Het bestuur kan bij het uitblijven van een contributiebetaling over gaan tot opzegging van het lidmaatschap.

Artikel 4. Donaties en donateurs

1. Donateurs zijn allen die geen gewoon lid zijn van de partij en jaarlijks vrijwillig bijdragen aan de geldmiddelen van de partij. Aanmelding als donateur geschiedt bij het bestuur 2. Donateurs hebben het recht de Algemene Ledenvergadering te bezoeken. Zij hebben spreekrecht, doch geen stemrecht. 3. Het bestuur van de vereniging stelt een giftenreglement vast ingevolge artikel 34 Wet Financiering Politieke Partijen en de ANBI regelgeving van de Belastingdienst.

Artikel 5. Algemene ledenvergadering

1. Het bestuur roept de ledenvergadering bijeen, en stelt de agenda daarvoor vast. Alle leden behorend tot de vereniging en donateurs worden tijdig geïnformeerd over plaats, tijd en agenda van een ledenvergadering 2. Van een ledenvergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd 3. De leden kunnen ter vergadering agendapunten voorstellen en bij de agendapunten voorstellen doen. De leden kunnen mondeling voorstellen doen, maar ook schriftelijke in de vorm van een amendement of motie. 4. Een maal per jaar vóór 1 juni vindt de jaarvergadering plaats. Op deze vergadering wordt ten minste behandeld: jaarverslag van het bestuur over het daaraan voorafgaande boekjaar, financieel jaarverslag van de penningmeester, verslag kas controle commissie, jaarverslag van de fractie. 5. Besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid, tenzij statutair anders is voorgeschreven. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken bij handopsteken

Artikel 6. Het bestuur

1. Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse leiding van het werk van de vereniging. 2. Het bestuur wordt gekozen door de algemene ledenvergadering. De voorzitter wordt in functie gekozen 3. Kandidaten voor het bestuur worden voorgedragen door het zittende bestuur. Alle leden kunnen zich kandidaat stellen voor een door het bestuur vastgestelde datum en op een door het bestuur vastgestelde wijze. De procedure voor kandidaatstelling wordt tijdig bekend gemaakt. 4. Kandidaten voor het bestuur respectievelijk een specifieke functie binnen het bestuur, zijn gekozen wanneer zij ten minste 50 procent van de uitgebrachte stemmen hebben behaald. Alsmede zijn de kandidaten gekozen die , in het geval dat zich meer kandidaten verkiesbaar hebben gesteld dan er bestuursfuncties vacant zijn, de meeste stemmen hebben behaald. Dit laatste geldt tevens in de situatie dat meerdere kandidaten zich voor een specifieke bestuursfunctie verkiesbaar hebben gesteld.

Artikel 7. De fractie

1. de fractie bestaat uit de leden die benoemd zijn in de gemeenteraad. De fractie kan zich in zijn werkzaamheden laten bijstaan door benoemde commissieleden, personeel en externe adviseurs 2. de fractie kent een eigen reglement. Dit reglement is voor ieder lid van de vereniging ter inzage. Dit reglement mag niet in strijd zijn met de statuten en Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Indien dat het geval is dan prevaleren de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 3. De fractie is voor zijn werk verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering. In de regel vindt deze verantwoording plaats in de Algemene Jaar Vergadering aan de hand van een jaarverslag 4. De fractie kent een rechtspersoonlijkheid bezittende Stichting Beheer Fractie Ouderen Appèl Eindhoven. 5. De benoemde raads- en commissieleden zijn van hun raadsvergoedingen een percentage afdracht verschuldigd aan de vereniging. Deze regeling is vastgelegd in de Afdrachtregeling raads- en commissieleden. Deze regeling is voor ieder lid ter inzage. 6. De afdrachtregeling wordt door het bestuur iedere vier jaar aangepast in het jaar voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen. Alle kandidaten worden geïnformeerd over deze afdrachtregeling.

Artikel 8. Kandidaatstelling voor de gemeenteraad

1. Het bestuur doet aan de leden een voorstel met betrekking tot het aantal, de namen en de volgorde van kandidaten voor de verkiezing van de gemeenteraad 2. Ieder lid kan zich aanmelden bij het bestuur voor een plaats op de lijst en wel vóór de datum die het bestuur daartoe vaststelt op het door het bestuur vastgestelde wijze. 3. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij zich houden aan de door het bestuur vastgestelde wijze, waarvan zij door het bestuur op de hoogte zijn gesteld. 4. Het bestuur brengt een beargumenteerd voorstel over de kandidatenlijst ter kennis van de leden. 5. De ledenvergadering stelt aansluitend de kandidatenlijst vast

Artikel 9. Instellen commissie en projectgroepen

1. het bestuur ontwikkelt tijdig een procedure om tot een nieuw verkiezingsprogramma te komen. De benoeming van een programmacommissie maakt daarvan deel uit 2. het bestuur ontwikkelt tijdig een procedure voor de verkiezingscampagne. De benoeming van een campagneleider maakt hiervan deel uit. 3. Het bestuur benoemt voor tijdelijke werkzaamheden projectgroepen. 4. Het bestuur regelt een scholing- en vormingsaanbod voor actieve leden en verenigingskader.

Artikel 10. Geschillencommissie

1. De Algemene ledenvergadering kan een geschillencommissie instellen. De instelling van een geschillencommissie wordt ter kennis gebracht van de leden. De leden worden tevens in kennis gesteld over de beroepsprocedure. 2. De Algemene Leden Vergadering stelt een reglement vast voor een beroepsprocedure. 3. De Geschillencommissie bestaat uit drie leden. Uitgesloten van lidmaatschap van de Geschillencommissie zijn bestuursleden van de vereniging, fractieleden en commissieleden van de gemeenteraad. 4. Ieder lid dat meent op een onrechtmatige wijze behandeld te zijn door een bevoegd orgaan van de vereniging, hetzij een in functie benoemde functionaris kan beroep instellen bij de Algemene Ledenvergadering. 5. De geschillencommissie brengt verslag uit over de behandelde geschillen en brengt zo nodig een advies ter kennis van de Algemene ledenvergadering. 6. Het bestuur is verplicht een advies te agenderen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de Vereniging.

Artikel 11 Ouderen Appèl in andere gemeente

1. Het bestuur van het Ouderen Appèl Eindhoven kan een groep leden die woonachtig zijn in een andere gemeente toestemming te geven de naam Ouderen Appèl te doen registreren voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. De aanduiding wordt Ouderen Appèl met als toevoeging de desbetreffende naam van de gemeente. 2. Groeperingen die in verschillende gemeenten onder de naam Ouderen Appèl activiteiten ontplooien en deelnemen aan verkiezingen dienen in overeenstemming met het bepaalde in de Kieswet een vereniging te vormen. 3. De verenigingen Ouderen Appèl regelen hun samenwerking in een convenant waarin minimaal afspraken worden opgenomen over rechten en plichten van de diverse verenigingen in een federatief verband, het voeren van campagnes, scholing en vormingsactiviteiten.

Artikel 12. Slotbepaling

In die gevallen het reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Wijziging van dit reglement kan geschieden door de Algemene ledenvergadering. De artikelen 12 en 13 van de statuten zijn daarbij van toepassing. [cmsms_divider width=”long” height=”1″ style=”solid” position=”center” margin_top=”50″ margin_bottom=”50″ animation_delay=”0″] Download hier het huishoudelijk reglement: [cmsms_button button_link=”https://www.ouderenappel.nl/wp-content/uploads/2018/01/Huishoudelijk-reglement.pdf” button_target=”blank” button_text_align=”left” button_font_family=”Open+Sans:300,300italic,400,400italic,700,700italic” button_font_weight=”normal” button_font_style=”normal” button_border_style=”solid” button_bg_color=”#67297c” button_text_color=”#ffffff” button_bg_color_h=”#8b5c9e” button_text_color_h=”#ffffff” animation_delay=”0″]Huishoudelijk reglement[/cmsms_button]