Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven. Betreft: Toenemende aantal dak – en thuislozen dat in een tent verblijft

Eindhoven, 17 november 2022

Geachte College,

Het Ouderen Appèl-Hart voor Eindhoven heeft met grote zorg uit eigen onderzoek kennis genomen van het feit dat er steeds meer dak -en thuislozen onderdak vinden in een tent. We horen vanuit ons netwerk dat het aantal tentenkampen lijkt te groeien.

Ook hebben we zelf gesproken met mensen die daar verblijven. Onze informatie komt van enkele dak -en thuislozen die we zelf gesproken hebben en van diverse hulpverleners die regelmatig contact hebben met betrokken dak -en thuislozen.

Het Ouderen Appèl-Hart voor Eindhoven maakt zich ongerust; mooie woorden lijken niet waar te zijn, althans niet tot de situatie te leiden waartoe zij oproepen in de documenten waar je ze aantreft en kunt lezen.

We geven enkele voorbeelden ter verduidelijking:

  1. Artikel 22 van de Nederlandse Grondwet stelt in lid 2: Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid ( Bron: www.denederlandsegrondwet.nl);
  2. …Kinderen jongeren, volwassenen en ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben moeten hierop kunnen rekenen…Collectief waar het kan, individueel waar het moet. (Bron: Samen morgen mooier maken, Bestuursakkoord Eindhoven  2022-2026, GroenLinks-CDA-PvdA-D66, 3.2. Zorgzame stad pagina 18).
  3. …Niemand zou moeten kiezen tussen warm eten of warm blijven.

Iedereen heeft recht op een duurzaam toekomstperspectief en een duurzaam huis. (Bron: Niemand in de kou. Aanvalsplan stijgende kosten, GroenLinks en PvdA, pagina 9, Eindhoven 7 november 2022,  www.eindhoven.pvda.nl)

Het Ouderen Appèl-Hart voor Eindhoven betrekt de 3 genoemde voorbeelden op de brede problematiek rondom dak -en thuislozen in onze stad. Gezien het gegeven dat een grote stad een grotere aantrekkingskracht op mensen heeft dan een klein dorp in de regio, staat het Ouderen Appèl-Hart voor Eindhoven op het standpunt dat deze problematiek het beste professioneel en regionaal kan worden aangepakt, waarbij de verantwoordelijke bestuurders zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen.

Het Ouderen Appèl-Hart voor Eindhoven is dus op zoek naar concreet waarneembaar gedrag dat bestuurders laten zien bij de aanpak van de genoemde problematiek.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  • Kunt u de raad een overzicht geven van het aantal dak -en thuislozen dat per 1 november 2022 in Eindhoven verblijft uitgesplitst naar geslacht en leeftijd cohorten tot 25 jaar, tussen 25 en 40 jaar, tussen 40 en 55 jaar en 55 jaar en ouder? Zo nee waarom niet?
  • Bent u het met Het Ouderen Appèl-Hart voor Eindhoven eens dat er grote kans is dat het aantal dak -en thuislozen in onze stad het komende half jaar gaat groeien vanwege de huidige crises en het dreigende verlies van banen, bijvoorbeeld in de agrarische sector waarbij veel werknemers vanwege een arbeidscontract ook onderdak wordt aangeboden, dat verloren gaat bij werkloosheid? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid om op korte termijn concreet waarneembare stappen te zetten om datgene dat geschreven staat in de 3 voorbeelden en dat onder uw verantwoordelijkheid valt te bespreken met de raad en ten uitvoer te brengen? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid om op korte termijn een onderzoek te doen om te komen tot de inrichting van en Stadscamping Eindhoven met voldoende sanitaire voorzieningen en de benodigde hulpverlening op de camping? Zo nee, waarom niet?
  • Hoe staat u tegenover het idee om te onderzoeken of het begrip ‘Stadscamping’ ook gerealiseerd kan worden in een leegstaand pand, dat geschikt gemaakt kan worden voor bewoning? Wilt u zo vriendelijk zijn om uw antwoord te motiveren?
  • Bent u bereid om in overleg te gaan met omringende gemeentes om in gezamenlijkheid te komen tot de meest humane begeleiding en opvang van dak -en thuislozen die zich in onze regio melden voor advies en ondersteuning? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u het met Het Ouderen Appèl-Hart voor Eindhoven eens dat de geloofwaardigheid van uw college bij de inwoners van Eindhoven toeneemt als u zegt wat u doet en doet wat u zegt? Zo nee, waarom niet?

Wij kijken uit naar uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Niek Rennenberg, raadslid,

Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven