Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven Betreft: studenten die in financiële problemen komen door hoge energieprijzen Eindhoven, 14 juni 2022

Geachte College,

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven heeft via de media kennisgenomen van de problematiek waarmee veel studenten in Eindhoven op dit moment worstelen, c,q, in de toekomst te maken krijgen.

Door de hoge energieprijzen komt menig student in de financiële problemen. Nu blijkt het zo te zijn dat zij niet in aanmerking komen voor de financiële steun die andere inwoners met een kleine beurs in onze stad wel krijgen.

Uit onderzoek blijkt dat financiële problemen leiden tot stress. Stress is een negatieve emotie die studieresultaten negatief beïnvloedt, waardoor de kans bestaat dat studenten meer tijd nodig hebben om hun studie af te ronden, waardoor ze met een nog hogere schuldenlast hun intrede op de arbeidsmarkt doen.

Erger is het feit dat studenten zullen besluiten, vanwege hun (te verwachten) slechte financiële situatie, te stoppen met hun studie.

Te verwachten valt dat een aantal aankomende studenten vanwege de problematiek zal besluiten niet aan een studie te beginnen.

In een regio als de onze, die zit te springen om hoogopgeleid personeel is dit een ongewenst bijeffect.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Hoeveel studenten lopen de kans de komende maanden in de financiële problemen te komen door verhoogde energieprijzen? Als u het antwoord niet weet bent u dan bereid om op korte termijn hier onderzoek naar te doen en de raad op de hoogte te brengen van uw bevindingen? Zo nee, waarom niet?
  2. Op welke wijze gaat u betrokken studenten informeren over alle mogelijkheden die de gemeente Eindhoven ter ondersteuning biedt aan inwoners die in financiële problemen raken?
  3. Welke concrete maatregelen gaat u nemen om het ongewenste neveneffect, namelijk studenten stoppen of beginnen zelfs niet aan hun studie te voorkomen c.q. te verkleinen? Bent u bereid hier onderzoek naar te doen en de raad op de hoogte te brengen van uw bevindingen? Zo nee, waarom niet.
  4. Bent u het met het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven eens dat alle inwoners van Eindhoven het recht hebben om door de gemeente ondersteund te worden op het moment dat dat nodig is? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u het met het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven eens dat het uitsluiten van een bepaalde groep inwoners, in dit geval studenten met een klein inkomen, van een landelijke ondersteuningsmaatregel voor inwoners met een klein inkomen ongewenst is en leidt tot ongelijke behandeling die bij wet verboden is? Zo nee, waarom niet?

Wij kijken uit naar uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Niek Rennenberg, raadslid,

Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven