Aan: het college van B&W van de gemeente Eindhoven Betreft: artikel in het ED van 21 april 2022 Politiek niet geïnformeerd Eindhoven staat onder verscherpt toezicht.

25 april 2022

Geachte College,

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven stelt vast dat de aan haar, bij wet, opgedragen rollen, vastgelegd in het Huis van Thorbecke,  te weten de vertegenwoordigende rol, de kaderstellende rol en de controlerende rol in onze stad, soms moelijk tot uitvoering komen.

Wij stellen vast dat u zich niet houdt aan deze, bij wet bepaalde, afspraak, waardoor u niet alleen een slecht signaal afgeeft aan ons als raad, maar ook aan de burgers van onze stad en in dit geval ook aan het provinciebestuur.

In voorliggend geval kon de provincie niet goed controleren of taken op het vlak van vergunningen en handhaving door u worden uitgevoerd.

Reeds op 21 februari 2022 schreef de provincie aan u een brief die er niet om loog:

‘Gelet op de aard van de tekortkomingen en om de inhoudelijke verbeterpunten tijdens de beoordelingsronde in 2021 is dit voor ons onvoldoende aanleiding om af te zien van een interventie, gericht op structurele verbeteringen om herhaling in de toekomst te voorkomen.’

En verder: ‘Wij gaan ervan uit dat u uw raad nadrukkelijk informeert over de inhoud van deze brief.’

Nu twee maanden verder wordt de raad van Eindhoven niet door u, zoals werd gevraagd, maar door de media geïnformeerd.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Wanneer is deze brief brief in uw collegevergadering besproken?
  2. Wanneer en waarom heeft u ervoor gekozen de raad niet onmiddelijk op de hoogte te stellen van de inhoud van deze brief?
  3. Wat maakt dat twee maanden na ontvangst de raad nog niet door u is geïnformeerd over de inhoud van deze brief?
  4. Op welke wijze gaat u er voor zorgen dat de toekomst herhaling wordt voorkomen?
  5. Wanneer en hoe gaat u er concreet voor zorgen dat de provincie niet zal besluiten tot ingrijpen en taken van het college gaat overnemen op kosten van de gemeente?
  6. Zijn er in de zeer nabije toekomst nog meer van dit soort gevallen te verwachten? Of anders gezegd: welke lijken komen er nog uit de kast voordat het nieuwe college wordt geïnstalleerd?

Wij kijken uit naar uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Niek Rennenberg, raadslid,Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven

Ouderen Appèl Hart Voor Eindhoven