Aan: College van B&W te Eindhoven. Betreft Vragen omtrent dakloze arbeidsmigranten.

Eindhoven, 26 maart 2023

Geacht College,

Het Ouderen Appèl-Hart voor Eindhoven heeft op 25 maart 2023 in het Eindhovens Dagblad het artikel gelezen ‘Dakloze atbeidsmigranten: onverzekerd: nergens welkom.’ Het zichtbare gedrag van beslissers en uitvoerders krijgt hier niet het predicaat ‘nadoen’, nee sterker nog het Ouderen Appèl-Hart voor Eindhoven wil vanaf het moment dat u dit leest een andere zichtbare aanpak en begeleiding van dakloze arbeidsmigranten in onze stad en wij houden het college verantwoordelijk voor de onwenselijke en onmenselijke situatie van dit moment en de nabije toekomst, mocht u niet tot actie overgaan.

Aannemende dat u op de hoogte bent van de misstanden en onmenselijke en onwenselijke situatie waar onder andere dakloze arbeidsmigranten mee te maken hebben wijzen we u ook op het volgende:

 • De Grondwet van Nederland zegt ‘dat allen die zich in Nederland bevinden, gelijk behandeld moeten worden in gelijke omstandigheden.’
 • Het verbod op discriminatie is de kern van bijna alle mensenrechten. En er komen in het internationale recht nog steeds nieuwe gronden bij.
 • Ik hoef u niet op de hoogte te brengen van de vele malifide uitzendbureaus die deze mensen uitbuiten tot op het bot.
 • De opvang op maat, werkt niet, ieder mens heeft recht op een aantal bisisvoorzieningen en daarbij hoort fatsoenlijke opvang voor daklozen.
 • De begeleiding van Barka is onder de maat, ze kiezen er voor niet te reageren op het bovenstaande artikel.
 • De begeleiding vanuit de gemeente is voor verbetering vatbaar, want voor ons telt ieder mens mee.

Door deze handelwijze kiets ook het college van Eindhoven er voor de arbeidsmigranten als tweederangsburgers te behandelen. Let op dat gebeurt door een college bestaande uit GroenLinks, PvdA, D66 en CDA. Is uw coalitieakkoord opgebouwd uit holle woorden, bedoelt voor een kleine groep gepriviligieerden, of kan iedere inwoner van Eindhoven u aanspreken op uw mooie beloftes?

De praktijk van vandaag leert ons dat dat laatste niet zo is.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

 • Is het college het met het Ouderen Appèl-Hart voor Eindhoven eens dat de manier waarop opvag wordt verleend aan dak -en thuislozen in Eindhoven op dit moment faalt en niet in staat is de mensen vanuit de geldende menselijke waarden en normen de opvang te geven die nodig is? Graag uw antwoord motiveren met verifieerbare voorbeelden.
 • Wanneer gaat u de opvang van dak -en thuislozen zo inrichten dat er geen sprake meer is van tweederangsburgers die niet de ondersteuning krijgen waar ze wettelijk recht op hebben?
 • Wanneer gaat u de door u in het leven geroepen manieren van opvang evalueren, brengt u de raad op de hoogte van uw evaluatieuitkomst en past u daar waar nodig is zichtbaar uw beleid aan?
 • Wat zijn op dit moment eind maart/april 2023 de drie grootste problemen in de opvang van dak -en thuislozen waar u geen adequate oplossing voor heeft?
 • Welke concreet waarneembare gereedschappen gaat u inzetten en eventueel ontwikkelen om ervoor te zorgen dat Barka in de praktijk succesvoller wordt in haar begeleiding?
 • Op welke wijze betrekt u alle betrokken hulpverlenende instanties in het professionaliseren van de opvang van dak -en thuislozen in onze stad en wanneer wordt de raad op de hoogte gesteld van deze door u allen in onderlinge samenwerking ontwikkelde nieuwe aanpak?

Wij kijken uit naar uw antwoorden.

Niek Rennenberg,

raadslid Ouderen Appèl-Hart voor Eindhoven