Ingezonden raadsvragen Lumens

Ingezonden raadsvragen Lumens

Op dit moment zijn de volgende door ons ingezonden raadsvragen in behandeling genomen. Zodra onze vragen beantwoord zijn, kunt u de complete documentatie terugvinden en downloaden op eindhoven.raadsinformatie.nl

Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot deze raadsvragen, dan kunt u uiteraard contact met ons hierover opnemen.

Titel:
Ingekomen raadsvragen Lumens

Datum:
21 december 2017

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuisplein 1
5611 EM Eindhoven 

Eindhoven, 21 december 2017

Geacht College,

Tijdens een commissievergadering van 12 december jl. werd door wethouder Richters de precaire situatie rondom het sociale domein onder de aandacht gebracht. Dit werd nog eens door haar bevestigd in de Raadsvergadering van 19 december jl. met de woorden: “Het huis staat in brand”.

Wij begrijpen maar al te goed dat de wethouder, gelet op de precaire financiële situatie waarin onze stad op dit moment verkeerd, tot een dergelijke uitspraak komt.

De gevolgen van dergelijke uitspraken zijn echter wel dat men nu alle aandacht op “het huis staat in brand” richt maar dat de belendende percelen in de reddingspoging worden vergeten.

Ter uwer informatie het volgende. Het Ouderen Appèl heeft zich laten informeren door een brede afvaardiging van de Lumens Groep, die zich ernstige zorgen maakt over de voortgang van hun organisatie. Zo hadden wij reeds vernomen dat door bezuinigingsmotieven de beheerders van “buurthuizen” in uren zullen worden gekort en dat de gekorte uren nu ingevuld zullen moeten worden door vrijwilligers. Het een en ander kan natuurlijk verregaande repercussies hebben voor de bezoekers van deze accommodaties. Verder vernamen wij dat er nu scenario’s zouden worden ontwikkeld om ernstige bezuinigingen toe te passen in het wijkwerk.

Kortom, ons is gebleken dat men zich bij Lumens ernstig ongerust maakt betrokken te worden bij eventuele maatregelen die door u genomen zullen worden bij het oplossen van de miljoenentekorten bij de gemeente.

Wij begrijpen goed dat u een “brand” moet blussen, maar doe dat niet ten koste van een organisatie die in het verleden al tot op het bot is uitgekleed.

Aanvullend op het vorenstaande constateren wij dat in onze stad steeds meer plekken verdwijnen die een belangrijke en bindende rol spelen binnen het gebeuren in de wijken. In Stratum bijvoorbeeld is in korte tijd het Cruydenhuisch en de infowinkel in de Kruidenbuurt gesloten, terwijl de accommodatie “den Tref”, volgens onze informatie, op korte termijn de huur krijgt opgezegd. Al met al zullen door de beperking van het aanbod te veel mensen buiten spel komen te staan.

Graag vragen wij u om de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Is het u bekend dat de Lumens Groep door de door u voorgestelde maatregelen ernstig in problemen zal geraken?
  2. Bent u met ons van mening dat een verschraling van wijkvoorzieningen ten kosten zullen gaan van vooral veel ouderen, die gebruik maken van deze voorzieningen?
  3. Bent u met ons van mening dat deze wijkvoorzieningen en hun programmering, hoe mager soms ook, een bijdrage levert aan probleemsignalering en eenzaamheidspreventie?
  4. Kunt u aangeven of Lumens taken of subsidies inlevert ten voordele van WIJeindhoven? Kunt u uw antwoord toelichten?
  5. Zoals aangegeven verdwijnen er steeds meer plekken in de stad die op de een of andere manier een bindende rol spelen in de wijk waar zij zich bevinden. Kunt u aangegeven welke rol u als gemeente hierin denkt te vertolken om verdere afbraak te voorkomen?

Hoogachtend,
Dre Rennenberg
Fractievoorzitter

Ingekomen raadsvragen Lumens (OAE)