Ingekomen raadsvragen Kerstboodschap koning

Ingekomen raadsvragen Kerstboodschap koning

Op dit moment zijn de volgende door ons ingezonden raadsvragen in behandeling genomen. Zodra onze vragen beantwoord zijn, kunt u de complete documentatie terugvinden en downloaden op eindhoven.raadsinformatie.nl
Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot deze raadsvragen, dan kunt u uiteraard contact met ons hierover opnemen.

Titel:
Ingekomen raadsvragen Kerstboodschap koning

Datum:
7 januari 2018

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuisplein 1

5611 EM Eindhoven

Eindhoven, 7 januari 2018.

Geacht College,

Volgens de Koning moeten wij “niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij”, omdat het steeds moeilijker schijnt te worden elkaar in het gewone dagelijkse leven te ontmoeten. Zo had hij het over het verdwijnen van de plaatsen, waar van oudsher mensen elkaar vaak tegen konden komen zoals: kerk, kantoor, café, sportclub, school buurthuizen en (buurt)verenigingen. Volgens hem verliezen die plekken, voor zover nog niet verdwenen, steeds meer hun verbindende functie. Bij de plekken, die door hem genoemd worden zouden wij zelf dan nog wel het al lang verdwenen parochiehuis willen noemen. Geen enkele parochie heeft nog een parochie huis, de plek waar aan de samenleving een groot wij-gehalte werd gegeven.

Het zou kunnen zijn dat u de kerstboodschap van Koning Willem-Alexander niet hebt gehoord of de tekst niet hebt gelezen. Het Ouderen Appel vond zelf een bepaald gedeelte van die toespraak heel bijzonder en wil die, wellicht ten overvloede, nog eens als een waarschuwing voor onze stad onder uw aandacht brengen.

Waarom zien wij nu in een Kerstboodschap een waarschuwing voor Eindhoven?
 Wij hebben de Koning duidelijk horen zeggen dat het hem verontrust dat veel plaatsen, waar mensen elkaar van oudsher vaak tegen kwamen, verdwijnen of hun bindende functies aan het verliezen zijn.

In onze stad zijn echter het niet alleen die plekken die van oudsher voor een breder wij-gevoel hebben zorggedragen verdwenen, het zijn ook de plekken van deze tijd die als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Juist dit laatste baart ons grote zorgen. Het is toch niet niks dat in de laatste maanden naast het Cruydenhuisch, de Voortuin in Woensel West, of het Broeinest – die zich voornamelijk als een soort sociale restaurants kenmerkten- ook het informatiepunt in de Kruidenbuurt verdween, terwijl de Meerpaal in Strijp, Vivaldi in de Mechelenlaan, het Kraaiennest in Strijp en den Tref in Stratum onder zware druk staan, verdwijnen of worden samengevoegd. Als bovendien ook nog de grotere Stichtingen zoals Lumens en Neos de alarmbel laten rinkelen, behoeven we niet aan te dikken dat het wij-gehalte in Eindhoven in snel tempo verloren dreigt te gaan.

Door jarenlang meer uit te geven dan dat er binnen kwam hebben we willens en wetens (financieel) een aanslag gepleegd op ons eigen kapitaal en is ons vermogen tot het nulpunt gedaald.

Dat daarom maatregelen moeten worden genomen mag voor iedereen wel duidelijk zijn. Het Ouderen Appel zal er alles aan doen om in gezamenlijkheid tot goede oplossingen te komen. Om echter de oplossing te gaan zoeken in de vorm van een verdere aanslag op ons maatschappelijk kapitaal -een aangename samenleving- vinden wij onjuist, dat mag duidelijk zijn.

Een stad, die zijn financiële toestand wil herstellen ten koste van het maatschappelijk kapitaal, zal onrust zaaien en het wij-gevoel, waar we allen voor moeten staan, nooit kunnen realiseren.

Graag leggen wij u de volgende vragen voor.

1.Op 20 september hebben wij u schriftelijk onze ongerustheid kenbaar gemaakt over de begroting 2018. 
Kunt u aangeven of op dit moment deze begroting nog sluitend is? Indien nee, wat denkt u daaraan te gaan doen?

2.Indien u met aanvullende plannen denkt te komen (plan B) wanneer bereikt ons dan de informatie daaromtrent?

3.Bent u het met ons eens dat een bezuiniging in het brede sociale domein veel mensen op verschillende manieren zal gaan treffen? Zo nee, graag een motivering.

4.Als mensen minder hulp krijgen aangeboden, hun vrijetijdsplek in de buurt dicht gaat, hoe denkt u dan de eenzaamheid bij sommigen van hun te voorkomen?

5.Hoe denkt u deze mensen toch tegemoet te kunnen komen?

 

Dre Rennenberg
Fractie voorzitter
Ouderen Appel Eindhoven

Download hier de ingekomen raadsvragen ‘Kerstboodschap koning’
Ingekomen raadsvragen Kerstboodschap koning (OAE)