17bst01246 Bankje ijssalon Kleine Berg

17bst01246 Bankje ijssalon Kleine Berg

Titel
Beantwoording raadsvragen OAE (Rennenberg en Verbeek) over gedoe om bankje ijssalon Kleine Berg

Datum vraag
07-08-2017

Datum pulicatie
07-08-2017

Hoofddocument
Beantwoording raadsvragen OAE (Rennenberg en Verbeek) over gedoe om bankje ijssalon Kleine Berg

verwachte datum afdoening
04-09-2017

Datum antwoord
15-09-2017

Partij
OuderenAppèl

Raadsnummer
17bst01246