Inbreng OAE bij de kadernota 2016-2019

Inbreng OAE bij de kadernota 2016-2019

Voorzitter,

Deze kadernota kent geen naam, echter gelet op de inhoud hebben wij gekozen voor de titel  “De vergeten stad”  een aansprekende titel, omdat die titel aangeeft, dat men iets vergeten is, namelijk de cijfers.

Besturen is vooruitzien voorzitter en ik kan mij niet indenken, dat er raadsleden of collegeleden zijn, die dat niet willen.

Samen vooruitzien naar een mooie ontwikkelingen van onze stad, nu en in de toekomst.

De stad en onze burgers zijn het dik en dik waard om van die visie steeds en in alle openheid kennis te kunnen nemen.

Maar met een kadernota gevuld met PM’s en waarin de wollige pen tot de laatste druppel is leeg geschreven en de financiële toekomst niet met keiharde cijfers is aangegeven, is het moeilijk naar de toekomst te kijken.

Ook wordt het hier steeds moeilijker om de toekomstvisie te bepalen en die inhoudelijk te delen met anderen, als steeds meer stukken onder geheimhouding worden aangeboden.

Ik begrijp goed dat we er niet onderuitkomen dat zaken die ons flinke schade kunnen berokkenen, in beslotenheid moeten worden besproken, maar die beslotenheid moet dan wel in overleg met de raad tot stand komen.

Wat dit laatste betreft wordt nu, op ons verzoek, de juiste procedure gevolgd, echter blijven wij er wel voorstander van om zoveel mogelijk in openheid de discussie tot stand te laten komen.

Voorzitter, in de commissievergadering hebben wij al aangegeven dat in deze financieel schrale kadernota de tekorten bij de ijsbaan, zwembad, muziekcentrum, onderwijshuisvesting, bodemsanering, Meerhoven en Grondzaken hadden moeten worden ingekaderd. Toekomstgericht was er dan op dit gebied een duidelijker beeld ontstaan.

Ook hebben wij in de commissievergadering, en het is belangrijk om het hier nog eens een te doen, aangegeven dat wij voorstander zijn van zegmaar de methode Depla, waarvan wij kennis name in een notitie van de VNG.

Luister goed!!!  Daarin kunt u lezen dat structurele uitgaven moeten worden gedekt door de structurele inkomsten en dat het niet volstaat daarbij reserves of opbrengsten uit de verkoop van het zogenaamde zilverwerk bij te passen.

Ik zie u denken,  waar heb ik dat eerder gehoord?  Welnu, ik heb dit verhaal tot vervelens toe verteld, maar ook hier ziet u weer dat velen zijn geroepen maar slechts weinigen zijn uitverkoren.

Voorzitter, wij hebben een aantal moties aan de raad voor te leggen.

Vaak spreekt de inhoud voor zich zelf,  echter bij enkele van die moties

is een mondelinge toelichting wel gewenst.

Motie consuls
In Eindhoven en in de aangrenzende gemeenten zijn 6 honoraire consuls werkzaam.

De landen die zij vertegenwoordigen zouden voor onze stad van groot  economische belang kunnen zijn als wij gebruik gaan maken van de kennis en inzicht van genoemde consuls.

Ook zou via hun, voor onze stad, een betere verbinding kunnen worden gelegd met de ambassadeurs van deze landen in Den Haag.

In deze motie stellen wij voor met deze consuls in overleg te treden en te bezien, of er een consulair netwerk in de brainportregio mogelijk is waarbij wij het proces dan graag in handen te leggen van de burgemeester.

Motie Hoofdpijndossiers
Op dit moment hebben een aantal wethouders te kampen met dossiers

waarvan de oplossingen nu niet direct voorhanden liggen en waarmee forse bedragen gemoeid zijn, die grote gevolgen kunnen hebben voor de toekomst.

We kennen ze allemaal: ik heb ze net opgenoemd van het Muziekgebouw en de IJsbaan tot bodemsanering en onderwijshuis-vesting

Wij stellen voor dat de Raad op korte termijn geïnformeerd zal worden over de financiële, meerjarenconsequenties van deze verschillende hoofdpijndossiers.

Voorzitter, omdat het hier, ons inziens, om echte hoofdpijndossiers gaat willen wij aan het college een doosje paracetamol aanbieden met het advies om voor het behandelen van een dossier een tabletje opgelost in water tot zich te nemen, hetgeen wellicht de hoofdpijn zal doen verminderen.

De genoemde problemen lossen echter niet op in water, daar zult u met goede voorstellen, in overleg met de Raad, tot een oplossing moeten komen en daarbij wens ik u allen veel succes.

 

Dre Rennenberg,
Fractievoorzitter Ouderen Appèl Eindhoven

Download hier ‘De vergeten stad’ in PDF vorm.