Notitie voor de informateurs

Betreft: Notitie voor de informateurs

Van Ouderen Appèl Eindhoven

Datum: 31 maart 2018

 

 • DuidingDe eveneens landelijk gebonden partijen en deelnemers aan het vorige college PvdA, D66 en SP hebben verlies opgelopen. Er is geen doorbraak gekomen van lokale partijen. Ouderen Appèl heeft verlies geleden.Advies: laat de winnende partijen een coalitie sluiten en zoek overeenstemming met andere partijen voor een raadsakkoord.

 

  1.  De winnaars van de verkiezingen zijn de landelijk gebonden partijen VVD- GL – en CDA
 • RaadsakkoordHierbij nemen wij afstand van de afgelopen vier jaar waar de gemeenteraad te maken had met een dichtgetimmerd akkoord en een gesloten coalitie.Advies: Maak een akkoord op hoofdlijnen in klare taal, waarin heldere doelen geformuleerd zijn. Laat ruimte in de gemeenteraad voor wisselende meerderheden.

 

  1.  Het Ouderen Appèl Eindhoven denkt dat het verstandig is, mede gelet op de grote opgaven waarvoor de stad staat een raadsakkoord te sluiten bij voorkeur gebaseerd op afspiegeling.
 • Bemensing van het collegeDe wethouder financiën, heeft alleen financiën in portefeuille, hoogst aangevuld met Personeel en Organisatie. 

 

  1. Advies: de wethouder van financiën heeft een “vetorecht”op alle dossiers
  2. Maximaal vijf wethouders met een duidelijke binding met Eindhoven. Wat ons betreft hoeven het geen partijpolitieke benoemingen te zijn. Het mag een “zakencollege”worden.
 • Gemeentefinancien op orde brengen  

 

 1. Zie hiervoor ook het verkiezingsprogramma van het Ouderen Appèl Eindhoven.

Van belang is rekening te houden met de maningsbrief van de Provincie. Voor de komende jaren denken wij dat het belangrijk is een sluitende begroting te hebben, het weerstandsvermogen op orde brengen. Kijk hierbij bijvoorbeeld naar de stille reserves die niet op de balans staan en breng deze in beeld. Voorkom daarnaast dat het vermogen terugloopt. Breng op de begroting in beeld hoe de aflossing van de schulden plaats zal vinden.

 

Advies: geef niet meer geld uit dan er binnenkomt. Begrotingswijzigingen worden zeldzaam, alleen bij onvoorzien en onvermijdelijk. 

Aandachtspunten inhoudelijk

 

 1. Het Ouderen Appèl Eindhoven ziet graag een aantal van zijn programmapunten terug in een raadsprogramma op hoofdlijnen
 1. Een seniorvriendelijke stad in een later stadium willen wij de formateurs hierin graag bijstaan
 2. Eindhoven kenmerkt zich door een stad te zijn van twee snelheden. Er is een plan nodig om deze achterstanden niet te laten oplopen. Bestrijding van armoede en het doorgeven van armoede van de ene generatie naar de anderen heeft prioriteit in het sociale domein.
 3. Mensen die zorg nodig hebben, krijgen zorg. Een budgetplafond aanbrengen, zodanig dat de zorgkosten, of het al dan niet krijgen van zorg afgewenteld wordt op de zorgvrager, kan en mag niet in Eindhoven
 4. Er is woningnood, wachtlijsten voor starters in de sociale huursector zijn schrikbarend hoog. Er is een te kort aan sociale huurwoningen. Wellicht is het een optie om te overwegen dure gemeentegronden niet te verkopen aan de corporaties, maar deze gronden op basis van een erfpachtcanon aan de corporaties over te brengen. Een bijkomend voordeel is dat door deze constructie het vermogen van de gemeente niet daalt.

       Het Ouderen Appèl Eindhoven is altijd bereid zaken nader toe te lichten in de formatiefase.

Niek Rennenberg raadslid

Dré Rennenberg raadslid

Eef van den Berg, adviseur